AAF CLOTH CHART. EASTERN ASIA 1:1,000,000

For use by War and Navy Department Agencies only

Cr sped rmm VLADI VOS 1 OS

FIRST EDITION -AMS 2

Ta-Éui-ho D AA ANSY, : : y 9 ; i 7A I CHELIN ! (KEREN) |

Lé6l-mbnotz

WN

« | -la-cfi'j

LÓcch/üaá-koo e

C'iaó-hbo v 2i

(Qufiu-Hisien

X D ' SES Hfi-yang

` DA- E QUE T 7 d, a ED I ipods P EET r Hsiewal-tzo A I LA LA o. VA I » EnS ESN s 4 ~ A N - T7 V aA

75 b-yarig-cfila iandyizu-ch' uan à js : í ; | ! | | | : J 3 ua-b'istie i Hod E | | v N SS j SS *

A ; ; Wáng-bà-paó-tz 8 y. X is - Z : s - RSS S3nasaung-el)ten 7 *

Bibansch'ackcou ` ; SS nap o ku.) e 551] NS X SI 5s d

g^ saán-fisi&n-L/ng ^ $ SN E ï- - p, * A 3n ang-ho-8 em P 3 M < IN SS NS N A RN * S

CONVERSION WOO x

NU NS f qA Lang-chiactien

CONANA n E AORE, ASST : X

GRAPH WNW » SN AN N an-tad-ho4i £n `

Meters Feet |

AT oustáoshipdzu

Ai-pi-koti-k'ou fü-chia-Ven

f r 773 Lia(i2ohia-Tenp-tz 5: ; | Y y ELIR 74 SAS A " e «942 È | Ssyushitóat ier -tzuó T A og i- j AZA HRNO ` " - TH

10,000 MASS ^. | 177; B oexao-tzu s. ld ti

3,000 K Mes NENS 2 : S X EV. N y A 5 `

í A Peishüanó-lhg d^ N ang-chir SS m"

T e MN WS S NNNM Sm ~ , FC » ? ~ " `N awata Gesi: : EON C i (Pai-ts A6-koó : A : ; SQé" x A . md 5L */ 852 Miglo-koif. CAM ew fy Ja» hg» k eu Padi i Ban-ch'fdostzu Í z 67 A. / Ao COTES w^ A Erbetau-hózu. »* NS 2 22475. , A ELS RB 7" dA RS C z^ S ES : d Ne : e ud nO-koweie ów ttu 5 Y ti-SfID-s j "20 Ring -pingit Ò Sanget Ang ROM 4 È RANN SN 25 | SS SANE k WARRANT : Y 91044 | N t SiMfgo-t?' dbeküo NS Taah kaS AN RRR Ji c H ur fih i^

1 18C N : , unge Ob H n NN S 3 NNS ON A D A | ib YE i WustabtkovM

; i | AIEN D39 91025 | | - Š S 3 | - FTA LA y ` 2 EG Ee v piez 7 A y : | x X : ` ` NS S N ^ ` | do Su dnRÜ ; Z Ern V E. wt À | | ` A L | | X NRA ASAA / Ñ NC ) 3 ; VN 4 N ES ER ANM * OW E ` NN ` Roa

b-Pactao-hg4tzu

"x , [v4 aera jV TE 4 ni^ 1? P^. Den 1S8 for T - * m x T > r S s ^ M 2 : , ~> p - 7 a (o Eg i > X : ^ e Tx D 23 . NS ES: z D% E A IP fb MN f i e p 497 / d "e ENI y <a M s ) y », * à NA $ $ X ess ed 4 M A em y edet VAN '. i ORAN Su[ 257 A TR sP m Ua W:(1943 a : Em [ med. pe O - . . Tíén-pao-shamo On$ó

4 2: - E NE h Aa; US DN EAS SEL ^ à à é S P cem A : / À 3 E p voy ji « i ^ we R M a SSMUS ! Py SA iss - ne a > à sf $ W , RN ZZ US P À i ^ Mása lan-tzc ' « $ A A SS Se" P W 1 e do-ohinsch:. g i n Tey ; bS D= G Hsisáypu-tsai-be x

Svd

suha tE / SITAN p f : ^ S

o

atr redu S

D

bunó-hu-tuh

OrNou-ch'e-ch' angcKeu

e Mi E a C A NEONY S e i ij; g ^ AMETS. aM NA X AUS DN NEV cat AY [T t Nia i f FE D 732 A SN fA - XU XS / S" AU SAA VE ii : frd Sy MESS W * N N` SIE nu SS ANN MS iA EN

^ » : ` DONA 4 ex EP (eran g-q hians P pu. tac-Kou dem Y fi, VAR OS FA A < SESS i^, Ta-dhiang-Kang 244 ~S Tng Aing tA Z i. uu a. TK vi 4 W MN AA 1 NSOCNGSNN a-losLirjá : 10224 [A A , > Ne SS NOS ¿ j n F x veh "NE -— 5 F3 Erh-tao-ko , ON rw

NBN S S å Wotung- DPEN ND SSSNK AU ANSA Q Ta-kuRgskgfit Í Y irjg-Jh j As ina x 2d o724 aL I

fi E: NSNS "A^ RS » $ 7 A SS .322 AO ih- shiti Kou SNT r7 a X 3

3 ^s 9 ; 23 ERY NS RE N A S E, 3 Ve fi a 1 Y ^Qng L-tángscTüáng- Lett] 2 E " ara- p Quah : \ ] : Fehiój-miskou 9 Hug Aing- yi $2 Ego dna : ut 4 | ALT À 1166 j » Físi46 nav Zu. i è ; AA SLOER kO t 6f I aA Y S

1 T Dsavig $su-tao-kou U o-tzu

Haengyühg 3 fe hid-cti'uán N \ 165; alNAg- tz u^sb«o )

Bhókáku-S1 (Ke!) T Kuoxchiang-Teng Q ^

NE Hsfg-k4o-i«wat-tz , T WS Dm x D i tty FHsiangeshüihgstzu Q | A Qr 'Snghak-tani F A. Y 8 SX LHo&fy ing (Setkakode)/^ "Nn "I (Kang gechuahg-kóuvtzu Soüho«dont

(Seiku-do) a

- t £e f'oqySnaidana IHsi-ch'a 1328 P z T

gi 1 ar p'ing-cN uáa 7 085

f Taedök-tong Fe sung

b», CLaitoku-do) E OQ. («K3ech! e WNai-t'ou-sfján 7 ; |

A eie s> "^ I ur ih 245 LA d a A "8 .* Ü e W Hapyeng-aong Z : S j "». fy E s ^ Ptsinelin-ho DJ Héi-hsia-tzü-Rob fog d v A ) - So raa. ed

O Ch'ing-ling-tzu

o ang-naa-suyhgHign-£2u Musan on R ; £s

A «Mosam » 1420 Aa SA | s ğ / i M P

2 È Hsiao-cPhüan : S y PN ANRO . RANaji-dong

A, JS ang-sħyiRay A. A Jost

o^Fec&nul.np-tz T A] 0-chiang-hà 41004 0155/9 " O Róranpo I 5 P'ungsaáe-dong qChefeo-shiusng-Luf- tz ü è ' * 934 ý

tNishi-hozaf a. vidi í > ! paan-m-ta O (Buryo- veg : anata - N f O Shihzlung-kang ; ; i yw" ^ ls pel ia ^ eren :

TRY ya a Fra torosa dong a V ANang-ahia- kufig SS anko- 1 e Huaslictzu «42360 o SinmusSng 351 » 1241

Aa hohoayeb

FK obutgsag

` è Ünch'on-daof$g P 'yengsdeng 5 (Oñsentd ob

1901 CONVERSION TABLE f Man-chiang pu— /

) soback-san PT BDHBHEH Shiti-agdVen.etindQ . 2174 | P.C.G.N. | U.S.G. Bd ZA qfgh-chá- mel system | System

e) Q Bahti ' m.ao-ydng-óh'À E

so-dóng o T ' N Ny Santfjiyón Yup'yong-donó . 1267 ! MIITIMSEEU RIAREMEHSHMM) [HEMEHEHAHISIHIISMHHECH vc ^ "A ] a | l a

` ( Yuhodq f B » : | SE vul i Sándjgyónóp. £.J 08€ z < v. Fou-táo-kou-mefi a À L U

O Hsi-hsiao-kou

ung-pei-CM'a

AN igh-chaqgsteo TNP ch egp-t

p -

» E v o

í « 1004 M e | Téngniptonq » 138!

N "ra No patuak ah

v k i753 ig YU-kou-tzu-kang 7T aep'yóng-ni

Nang e ANS M

S

Posang-üo^y

"m Péch'egbo o 4

Kütngok-tapd

is . K'inkeki-do)* 1479 PML dan 9M

zi ms

we E (Koslh- NI di. Hj i | Sorasidong NS, ai m

-4 : BANNE " 2 P! X Chip ont -— 4 5 S NN b D ART -21 =i PAN hónp.yangedoadp S Huch'ang jj { : Sbkkae-dong ; i j 27] (7 27 3 f f 2. 7 - FI i [e E E G

Bsangnápectfofig 6

* 1484

" GAT 3 : h AEE ion S D

p Eu ag [y

S S SS

NS

A wapi'yong

f; 1,820 *

Sinpimg-ni Fudongri'g

Y SFN 4 2 : A V Smmpo-ri ^ f s l

N

A ny

^

Sinbang-0) (Shinbg de"

Q

SE

i »

i Adutp'a !

NS S

$3718 Q YosbIahang-ni 13817^

I dgahae-ch'a N

à

; 7 í 74405 = angyangsdori I "S 3 7 Y N N un 7, N i mh TN Sinhungsn : d asy. «s " á

GS UkKA an-p 5n ) 945 i "e. 4 AASS o Unsaasni í 946. ,14 4f «J - SY

4 KA CERNIN S SK rA. y, ———— R4 = &* 1 DONNE Ú ENNAN 2 D * a A < ; E 4 1 e e NS SS tM AP AUN EE m-— srooot 9" y A &. z R. " * E " 3 £ -— o P. t K ; y "tn osig Xon N UA t.e m Re At E a zs y : NN i. 4 PR x 3 = Senüsong ^ >f X ox J Ap, " 3 53 ; Sámnak»ftina Q X. - TM. - i Y /Mug'yon-gi 1449 :

AA NE. o 7 | | 3E N S $ : : À einhunt h amy / E gdaesn M. e. NEN eE” >a 7 T ; ` A > 2190 $- i P' yinda : iw

Palgok

Nahang-ni

$

-1995 Unt aek Q song40ong

DUSEN RESERVOIR

Hagwóonp'aOQ 1684" PN xa 1628

A Q Chik-tóng > Yöpañdabq; FAN

( 145b ` ^ : $268 uumer p SHIN B ERVOIR x l i !

7 s6 1346 Py9?ngria j

^ dta E

A. = SA / is P vedono 174

Chifip' vMO-dono À 1 x

S

Wb5np dDg- A i

Gaung-ni - Sindae W WA M

? Surideh-on

t Chángsi $ TOROS A /

:1 229 s O Sáñàdañch'arm y 1772":

À à | 1 OÀOiuniuK-ton "Shokurt A * (t Ficladgch'á g Sinipi ongi ha yangsong tong t. otfffng- 9i

h - T z 1812, Q Mngbong- ri 1 L * 1408 N N i , KP angch un Í S ~% : : ^ V / ^ m. A T7 M

? j NS «X p 4 ` A P a K Sa Ti 464 iz i 4 NN " em c

(S.

è

A rd hi ^ à A Y e al g ung-ni OG nagaru-ri ,

LJ NM draonjn Sindong»ni SEE USA i a

Pichu P | s e / "e m. NarignintfSan LN -

Longhyang-"ri AN W iS ü hung d) E {Shinko t6 ! Db ong» 0 i A p yog jan : Kangdohgsdong $ : - : VN fA s C

| P yenggyo Haenóch'on-do^g o LÀ. 54748 O FlanaeRg-dong "YT. -— 40 RAII SESS

ANS, diii 5) QUU 2 SS

> 4 - x - c ; fs - i i : : NNNM, ] RO L

126 "aa em IT T

2 MN OM Shaewehb-à X UNGIORJ »ni b

Wich-gm

1354 , Use n)

ü6ngsnt m ——

132" A.M.S. 5301 "p | ab i HER - First Edition 1944 r. 28 min.

: min.

8 hr. 36 min. L.M.T. ahead of G.M T. 8 hr. 44 ARMY MAP SERVICE. U. S. ARMY, WASHINGTON, D. C., 302239 4/45 KG 1944

Prepared under the direction of the Chief of Engineers, U. S. Army, by the Army Map Service (AMPT), U. S. Army. : i

Washington, D. C., 1944. Compiled from the following sources: U.S.H.O. Chart 3320, 1935; U.S.H.O. List of Reproduced under the direction of the Commanding General,

Lights, Vol. II, 1943; Manchukuo, Japanese Imperial Land Survey, 1:500,000, 1932-1936; Asià, U.S.S.R Scale 1: 1,000,000 U. S. Army Air Forces for the Aeronautical Chart Service.

Geodetic Survey, 1:2,500,000, 1939; Railway Communications in and with Manchuria. G.S.G.S.. 1:4,000,000, i : i hj

1931; Railway Map of Manchuria and Adjacent Regions, U. S. Consulate General 1:2,800.000, 1940; Empire of Manchou, ——— EERE AERE , 6 " 30 100 M

Cartographic Bureau Economist Publication Co., 1:2,000,000, 1935; Revised Map of Manchukuo and Adjacent Regions. U. S Hus : dBisduicnndonaneenopuspR ————— SEEN HINNE

Consulate General, 1:2,800,000; Korea, Japanese General Staff, 1:200,000, 1934: Vladivostok and Vicinity, AMS., | ) 10 ) 3

1:62,500, 1943; Directory of Foreign Airports, U. S. Army Air Force, 1942; Asia. G.S.G.S., 1:4,000,000, 1933,

Manchuria, Japanese Imperial Land Survey, 1:1,000,000, 1939. Russian place names transliterated according to the system

of the Permanent Committee on Geographical Names, 1942. Chinese place names transcribed according to the Wade-Giles

system. Names in Manchuria, transcribed from Japanese Kana. are carried in parenthesis.

according to the McCune-Reischauer system

Modified Hepburn (Romaji) system

I ic MM IIDGI IH LB " evo ds ERREI HD . 150 Kilometers Korean names transcribed higun Bun zm Japanese rorms of Korean names carried in parenthesis, are according to the

ALTITUDE TINTS

70 Nautical Miles

| Meters LEGEND T

LMMNEME ANHEE NE EEEREN IRESE BHHRUBII: x

MARK HFF

) AN M [ RE THE Ch Heights i BE

INDEX TO BOUNDARIES OU INDEX TO ADJOINING SHEETS in . | n 2 138 D M i NA i

MANCHUTAIA CHI-LIN SHENG

GLOSSARY

X LIng .. ] H in i |... mountai!! KOREA p : KANKYO NANDO; / .

(

MU-TAN-CHIANG SHENG 2. CHIENG-TAO SHENG 3. HEIAN-NOKUDO

UDO eo VLADIVOSTOK, U.S.S.R. ^ EET HEIGHTS AND DEPTHS IN METERS on... MR pt

N4000-E 12600/400x600