CAROLI LINNAEI d

EQviris DE STELLA POLARI,

SYST EMA NATURAE

PER REGNA TRIA NATURA,

. SECUNDUM

CLASSES; ORDINES,

| GENERA, SPECIES, > , | | CuM | ; CHARACTERIBUS, "DIFFERE NTIIS, Esc" STNONITMIS, LOCIS. Ro ceu Tour M. - Eprrto Decima , REFORMATA. ER Cum Privilegio Sie Rie Mtis Suecia.

HOLMIAE, $ impensis Digg£cr. LAURENTII SALVII, 17594

T UL

| i PRJEFATIO. PLANTAS in hoc libro propofüt compen- diofc, ut Liber evaderet portatilis,

1, IDEAM generalem vegetabilium dedi. F: DELINEATIONEM genuinam Plantarum tradituris . elenchum "Terminorum ordine naturali propofui,

3. CLASSIBUS fingulis genera ita diftribui, ut cdm me eruantur,

4. TERMINOS attis nullos novos introduxti ; dixi tan- tum Flores /uperos aut inferos ex receptaculi floris fitu fupra vel infra Germen & Fructus Pici uos qui borizontaliter difcedunt, . :

s. GENERA defi ignavi numeris. iisdem, quibos ! 'occur-

runt in editione 5:ta Generum plantarum, Holm, 3754» ue

ut conferri poffint. `

6. NOVA GENERA : Propria, Hafiquifä, Lafingi, m Brownii &c, fuis. locis inferui, ,

| Te CHARACTERES effentiales pera ges = x

-, locis. pracftanti ari s> reddidi, Enron g. SP: /CTES enumeravi ex libro Specie | 1753. numerisque iisdem. 9. DIFFERENTIAS fpecicrum non paucas ex novis ob- fervatis confeci præftantiores.

io, NOVARUM SPECIERUM aliquet Centuria fuis = -Jocis inferui, prefixis literis A, B. C. zz IR SYNONYMA nonnulla ex m aois recentiffimis =

TR i

Nofira Flora TCU a:da. Holm. 1755. ÑS;:oo,

.. Centuria plantarum r, Upfzl. 1755. 4:t0,

- Centuria plantarum 2. Upfal. 1756. 4:16. Hafelgoife. Iter Paleftinum. Holm, 1757. 8268.

-— dLefüspy. Iter Hifpanicum. Holm. 1758. 8:w. ———

—— üsbeck. Tter Indie orient. Hola. 1757. 8:vo,

Kam. her Americe fept. Holm., TALE see,

Rumpbii Herbar. Amboinz. Vol. 7. Amft. 1755. Fol, Burmanni Plumier. pl. Americ, Amf. 1759. Fol. Milleri Di&ionarium , edit, 6. Lond, 1759. Fol. Icones plantarum. Lond, 1759. Fol, Browni Hift. nat, Jamaice. Lond. 1756. Fol. Trewii Tabule Ehreti Lond. Fou Rufjel Hift. nat. Aleppi. Lond. 1756. 4:to. Du Hamel 'Tra&. de Arboribus. Parif. 1758. 4:86, Allioni Stirp, Pedemont. Taurin, 1755. 4:to. Zinnii Hortus Gótüngenf, Gotting. 1757. 8:vo. Krameri Flora Auftrie, Wienn. 1756. 8:vo, Gorteri Flora Geldrica 2, Harderv. 1757. 8:vo.

12 COMMUNICATAS ab Amicis plantas & in horto cultas etjam addidi. ! Capenfes Burmanni. Afiaticas David Gorteri , Americanas Browsii, Milleri; Ellifii , Alpinas Segvieri, Allioni, Scbmiedelii. ` Orientales Gorzeri , Hebenfiresii, Europzas Sauvagefii , Gerardi , Barsadet Gabrielis Capuciiis Ut taceam. conjun&iffimorum Haffelgviflii Pale (linas , Læflingii Hifpanicas, Solandri Lapponicas , Martini Spitsbergenfes , Fora4pl Germahniéas , Hallman Gallicas,

RE-

O FLOS eft plantarum Gaudium, x tum fe novas aliasque quam funt oftendunt, tum Variis colorum picturis in certamen us-

A. que luxuriant.

Plin. XVI: ig.

- aa

3. FAMILUE Vegetsbitium funt Pla (Herba, Arbor), Pal- de ^4 PARADISUS Telluris obducit terram Pauperri

C e TELS

coratque Nobiliffimis /7er/is.

Irhores

Graminum virens; primarium Ai

` -lore lucente, odor ..fer quas Proceres arcent ventos, 1

: cales a&reas; Nature Horti " $. TEXTURA Vegetabilium ex 72/is

cheis: MELIA Iw E 6, PARTES INTERNÆ Vegetabiiium : Epiderzide obdu&us ~ - Cortex externus, interiore latere. deponens Librum, tranfe- untem in Ligaum annotiuum rigidum, obducens AMedallam

fuccofis , us Tras

- . internam. : : uet. SEES z PARTES EXTERNZJE Vegetabilium funt Radix defcendens = edens, Herba adícendens refpirans, FiadHificatie dehifcens ge» DENKE. un vu a VES ANS ` 7. RADIX, terrenis humentibus affixa, conftat Radicale fibris ca- pillaribus fxpe füperne concurrentibus in Caa4icem folidum , = _ de[rendemtem {ub terrà, aut ad[cemdentere füpra terràm. - 8. HERBA annua, aereis commiífa, conflzt /7yfersaclo, Truscé, 22 o Folio, Fulero. ` mi Ee 5 cou E E ` HysrRNACULUM; (Compendium Hetb& totius, fquamofüm, et - vel Balbus caudici defcendenti, vel Gemma caudici adícen

FEM innatum,

"$6 2 s REGNUM VEGETABILE.

TRaUxCUS,-attollens Herbam Frudificationemque , eft Cazlis herbz foliofus, Calmus Gratminis totalis, Scap4* (orilerus ra- dicis, Pedunculus foriferus caulis, Peziolas folüterus, Frons

. folii fru&tificantis, Szipes non diflin&tus a folio ; horum partes Rami funt, i :

E E. ; X

Catix Tegmentum exiimum e Corüice, ut. olsa Fungi, Caly- mE Muíci, Spatha Palme, Giluma /Graminis, Persantbium

.. Plante approximatum corolle , Juveluerz;is Umbelle, Amen-

TE Gna a C s s s: 3 "Cg ius e Libro, eft vel Pezalem flori- |

Lx. - fruétus rudimen

rorido. PER

man > « eif fi k . . dones bibulas, obtectas Z ~ pius notatur Hilo , feu C coronatar Pappo, feu includitar rie. ° = = Qa. 1. ` RECEPTACULUM bafis- partium fruélificationnm conneétens: ide - . que Proprium Floris ; vel Commune Flofculorum; vel Umésl- o. a ; univerfalis five partialis; Yel Cyma; veliSpadix. —— E 1e. SOBOLES Prafentis Anni Folia funt; Infeguentn Brace; - es dert Perianthium y, Quarti Petala; Quinti Stamina, ftámini-- busque exhauftis PiftiiTum. - Patent hac: per fc; )rnitho--

galis; luxuriantibus; proliferis; plenis & Carduis, -

VITA Medullaris, fungofa, adfcendens, multiplicatione divi "fbiitate terminoque infinita, in creátione accen(a, incarcerata d m a e co E ii e mam. LE

eet

Ae.

: REGNUM: VEGETABILE.' Gy

interiore parie=

; protrudendo ` ibi«im Cerellam, ` igni in Stamina, Medullz in Pihlan, terminante vegeta- tionem nova vira, collectis filis in Semisa ultima Meduliz. 13. FLOS Planta interior nuda, exuta. Larva- Herbz mera me- -— tamorphofi, inftar Infe&ti aliigati volitantis , -coleoptrato Caly- . Ce ,.alaribus Corollis, folis vicerum genit: onibus < C 4 tii Pericar

us Stami- aum oya-

^ elateremi

igar Plam intra

$8 c- "REGNUM VEGETABILE.

D'ELINEATIO HEX NCEIER. ``

2

I THEORIA.

GENUS, Nomen feleBtifimm.

° Character naturalis? effentialis, artificialis. -Clafis Ordoque Syflematis prafiassifimi. Ordo naturalis demenfirandus.

SPECIES. Nomen triviale, iade fpecifica demonfirasde : certifjima , brevise z ma - Synonyma ex defcriptione s figura felecta; vernacula. CRITICA. Etymologia nominis geseriei, fpecifici. Inventor css tempore. Eruditio Hiftorica, Critica, antiqua.

II. DESCRIPTIO.

RADIX duratione annui, biennis, perennis. _ fignra a. fibrofa, ramofa, fufiformis, præmorfa, . b. repens, articulata, dentata. e globofa , tuberofía, faféicularis , palmata, ES d. bulbofa, granulata F | TRUNCUS, fpecie Caulis, Calmus, Scapus , Stipes. _ ; ratione ec futiruticofus , fruticofus, arbo-

2c T E - folidus, inanis, fitis, x menfura a. linearis ungvicularis, pollicaris, _ palmaris, ipiamess, dodeantali ,

mE proportio. Ey lia religuasque partes 4 —— b. craífities ex fimili sotiflimo, IUE a, ercétus , ftrictus, rre. -~ laxus, obliqvus, adícendens, declinatus, incurvatus, nutans, ` diffufus, procumbens , ftoloniferus. y farmentofus , radicans, repens, | . €. geniculatus, flexuofus , Ícandens , . volubilis : Sinifirorfum, sone

3

REGNUM VEGETADBILE. ` $:5

c figura Š teres, femiteres, compreffus, e anceps, 3-102ngulatus, - 3 acutangulus, obtufangulus.

- b. 3-6gouus, 3-5queter. `

veftitu nudus, aphyllus, foliatus , vaginatus , fquamofus , imbricatus, Juperfieie a. füberofus, rimofus, tunicatus, —— : b. levis, ftriatus, fulcatus, : €. glaber, feaber , muricatus , tomentofus , villofus, hifpidus 5 ; aculeatus, fpinofus, urens. d. ftipulatus, membranatus , bulbiferus.

compofitione 3. enodis,, fimpliciffimus, fimplex , integer. b. articulatus, prolifer, dichotomus, ` ^ . brachiatus. c. fübramofüs , ramofus, ramofi fimus, š d. virgatus, paniculatus , faftigiatus, e. patens, divaricatus. Rawrs a. ftructura Caulis, Frondis. b. alternis, diftichis, fparfis. confertis , oppofit itis, verticil'atis, .€. erectis, coar&tatis , divergentibus, - divaricatis , deflexis, reflexis, retroflexis , ful lcratis. y d. altitud. caulis, longis, brevibus, Mut. FOLIA :

determinatione Jeco radicalia , caulina, ramea, axillaria, floralia, = znmero unicum , duo, triga, pauca, de a fiina. alterna, difticha ç bifaria, Vies

e

CER er a

fa, conferta, ; imbricata , D. aíciculata, bina, terra , quaterna , quina, Ds dE or confluentia, approximata, remota. a 3 i z b. oppofita, decutíata, ftellata. i x su Ñ ređione a. erecta, ftia, rigida , adpreffa, ente T patentia; horizont. afiurgentia , inferi, .. reclinata, recurvata, revoluta, dependent. ` b. obliqua, advería, verticalia, "tefupinata. Ed Y à c. frbmería, patantia , radicantia, - Ser T | dofertiane a. petiolata, peltata. e e - b. feffilia, adnata, connata, decorrenti v amplexicaulia, - perfoliata, z —— vaginantia.

To culta y ovata, ovdi b. oblong „parabolica, cuneiformia,fparulata, 270€, rotundata, lanceolata, aei linearia, |o qaspa cr cem ds angulis *. - integra, 3- f angularia, deltoidea , hombea, r se. -. trapeziformia. < dihubus =a. cordata, reniformia, luni; fagi tata, haltata, panduriformía. -— b. fiffa, 2-51oba, 2-«fida, 3-5 partita, , Palmata, lyrata, pinnatifida, finuata, a laciniata, [quarroía,

margine a. integerrima, crenata, ferrata, ciliata, dentata, fpinofa, cartilaginea,

b. repanda, lacera eroía, dædalea. apice | a. Obtufa, emargin ata y rufa, premoría, T. HEBR T a m .121 P acuta, , neu minata , cufpidata , mucronata, : f erficie 8. ña: (upi riore, fif!ttore ,

5 fiie PO ym; nitida, lucida, colorata. b. nervofa. Ç trinervia, &c. triplinervia, enervia, Hneata, ftriata, fulcata, —— c. venofa, rugofa, bullata, lacünoía, avenia, d. punctata, papillofa , papulofa , vifeida, e. viltofa, toment. fericea, lanata , barbata, .. pilofa, cabra, hifpiJa, aculeata, firigota- M

c ov

C aura a farra

abi cod urge ;

itia, lingulata, en(iformía,

bulata jnaciformia , dolabriformia. - iin: 3i “Taqa mac d t ad e cau-

t lem artirulorve.

lem divi m eM div ovata ovato- -lanceolata ino

Decompofita. bigemina, biternata, bipinnata Sapradecompaofita tergemina, iternata, tripinnata. FULCRA: Petiotus; Stipulz, Cirrhus, Pubes, Arma, Pedunculus, '"ETIOLUS figura linearis, alatus, "clavatus. za E membranaceus , teres, femiteres , triqueter,

Aou ens canaliculatus.

UR Pii. breviffimus , brevis, mediocfis, ECC - 7t gongu; longifimus, ` "A “infert infertus, adnatus, decurrens,

E 4d ^ -amj jlexic aulis, vaginans , sppendienlgtiy; = :

diredd. er , patens, aílurgens, recurvatus, Juperf. glaber, a aculeatus, nudus, is (C77 ss Wrticulatus, fpinefcens.

' Sripurz a; geming, folitariz , nulle,

. laterale$, extrafoliac. , intrafo!iac., ec AE c. caduce , deciduz, períiftentes, n (ooo o d; feffiles, adnate , decurtentes, Wegir e Ë; fubulate lanceot:

Ü um. Xm perier medios; oni. x CinaHUus a. axillaris, fotiaris, petiolaris, Plinins. pectet. b. fimplex, trifidus , multiidus, x & convolutus , revolutus. ` à. pili, lana, barba, toment Ufer c fimplices ,- hamof ip ruens eg cr seri sy.

Pus -—

Is. lares, " peine, tii glutinofitas, klei: re&i, incurvi, recürvi. 2 e Fies ide, ida --7—— 03 202€. Spine terminales, proe. m rs UAE diviis,

o Ce e tpasfeti, T nod a

Zi 2 x MT. ire j a ces .oppolitifol, lateriflorus: ET Par fpu b. fita alternus, fparft oppofitus , verticillatus €. sumero (olitarius, geminatus umbellula Jefilis

d. direciione adprelfus , erectu ;

: ; refupinatus , declina s : adícendens , Um i : TE pendulus, [tciétuss. fle 5 Sétrofradius,

e. men[vra brevis, breviffime , longus, longifümus, ` f. multifiorus y uniñorus, biflorus, triñorus, &c. multiflorus. :

g. Arađara teres, triqueter, tetragonus, i

filiformis, attenuatus, clavatus, incraffatus, S nudus, fquamofus, foliatus , bracteatus, semp aš] articulatus,

T

unicus , folitarius, terni &c. copioft, bos cernui , mutantes pac, horizontales. s li

idum, | E oboe dimidiat, taia. Fafcicuius. ompof. fpicillis, glomerat, fa, cylind. i interrupta, , amofa, ` lin ciliata , foliacea, comofi fimplex, compofius. ——— foliatus. -

A

Amestum. :

Spazba C. pra

Volva COROLLA Petali

PISTILLUM duerme Stylus Stigma

EL Cales :

: -füperum, inferum,

$ , polyphyllum. - -$partitum, integrum. `

tu 1, patens, reflexum; inflatum. abbreviatum, longum, Jowgitud. tubi. acatüm , fpinofi m, acus

fquarrofom, calyculatum. Pieris; partiale, proprium.

. monophylum - polyphyllum. ` a. uniflora, 2 - multiflora. «

T vnivalvis , bivalvis, multivalvis,

C. colorata, glabra, hifpida,..—— > mutica, terminalis, dorfalis. gu reĝa; tortilis, geniculata, recürvate, fquamofum , nudum. univalvis, bivalvis, dimidiata. reca, obliqua, 3 v roximata , remotiffima. ES a. Tubus f Dies: Limbus f. Lanian b. monopetala, 2-6- polypetala. aras aris, inequalis. ndibulif m.

ingens ,

inferiore. - erücista, concava, patens: š . Papilionacea : x ino: “alis, car

numero, proportione; di número, figurs. -= valvulz,. loculameni PCM &c. biloc

Sis x

vis; hon E r= “ales, ficta. 2 , loeulamenta. : T š |ui fperma &c. nidolsmtis femina. x Sowar figura totius, fquamarüm. - Mcr numero, figura, loculis , fuperficie , confillentia. ^ ; Hilum, "Corevlum. c Corona : Pappus , (tipitatus ,- capillaris, plomofus . « auda, hamüs, calppnlus- >$ $ - Nux unilocularis, bilocularis &c.. e 4frilius cartiiagineus, fucculentus š Recerracurox fru&ificationis, fl š En Commune a. nüdum, punQatum, ^ b. aska T provetes Compofitus flos; d oun A regatus 0$, - aka Ul A. fi ed oiri ita ex Univerfali Par- ique , prolifera. - aia b. concava, faftigiata, convexa, 5 -ecpeciay nutans. Cyma | nuda, bra&teata, Spadix |. a. uniflorus , multiflorus. k ' b. “fimplex, ’ramofus.

fur Puesceom, nicum, tupai

innivehs "includens , cec munjens 2 condaplicans ,' involvens; Maa; "depen: : iege inbtieg pee "E

*

REGNU! ; VEGETABLE, - = js, pübefctnlia , xtatis,

Š plicata, 1 fciata.

* Quote UT aptos tenuifolia, erfpa | : i v ais p ` mutica, A s " 1 er ri lenti a. mutilata, grin dori: ig imi abdidit Po irum : AT rs multiplicata. plena, er dep d

c. vivipara, " bulbigera. : SPONSALIA Mb Femina, bre H odi : Sentgi aidi sb; pacto c

CLIMA boreale; o! ` mediterraneum: BOLUM marinum , lacu

V, TEMPUS.

GERMINATIO dierum, menfium , annuum, $e = FRONDESCENTIA Vernatio præcox , equalis, ferotinz. .— : Autumnatio praecox , lenta, Cap SÉ: : CALENDARIUM 1. Germinat. Frondefcentiz, Florefcentiz, 2. Grofiificationis, Marurationis, Mefi 3. Exfolationis, Defoliationis ,; Congei 4. Bramalis, Glaciaiis, Regelationis.. HOROLOGIUM. a. “Vigilis meteoricz , tropice, zquino&tisl = b; -apertionis , rectufi onis. A DURATIO Plante caduce, fenfiles, T ii dus i Flores ephemeri, tridui, menttrui, Frater Venir ferotin

COLOR a. hyalinus, a

$65 REGNUM | VEGETABILE..

VL QUALITAS.

ODOR AO fragrans , ambrofia iacus , atiliceus, = ~: _ aromaticus, yirofus, hircinus, teter. E. SAPOR ficcus, Ripticus, amarus, fallus, acris, : aquofus , pingvis, acidus, dulcis, vifcofus. toi. cinereus, niger , luteus , rüber, cæruleus , "viridis, b. mutabilis , autumnalis. CONSISTENTIA a. exfücca, carnofa, fuccofa, gluigudk. b. bro viridis, alba, lutea, rubra.

VII. UTILITAS,

NATURALIS Oeconomia natura, ding 6 r: fympathia l, E. E = mammalium p phagrum oes. Pandora ixfedorum. ARTIFICIALIS Culinaris: Radices, Olera, Fru&us, —— . Offeinalis a. fimplicia, praparata, b. pretium , locus. Medica: Vires, Ufas. Oeconomica inftrumentalis paftoralis stin&toria 'eulture: cerealium, medicarum, hortorum, arborum, : ipio pm.

EDI

REGNUM VEÉGETABILE. ^— $5

CLAVIS STSTEMATIS SEXUALIS. NUPTI/E PLANTARUM. n Aus generationis incolarum Regni verin, ` Florefcentia. PUBLICA. : Nupti£, omnibus tnanifeflz, aperte iirinn Flores unicuique vifibiles. j [MONOCLINIA. NET! Mariti & uxores uno eodemque thalamo gaudent. Flores omues berimaphroditi fant, tg flamina cam E gei ix eodein fiore. - fDirzisiTAS. š m inter fe non cognati, 3s

"e

t a nulla fsa parie connata inter fe funt, i DIFFERENTISMUS.

Mariti nullam fubordinationem inter fe i TA Z tna Stamina nullam determinatam proportionem lomgitudi-

nis inter [e invicem habent.

t, MONANDRIA. . HEPTANDRIA. 2. DIANDRIA. “F d. OCTANDRIA. 3. TRIANDRIA, 9. ENNEANDRIA. - 4 TETRANDRIA. |ro. DECANDRIA. |. S FENTANDRIA, Il, DODECANDRIA E „HEXA x 2 Ies DRI e

Stamina duo femper reliquis breviora funt.

14. DIDYNAMIA. | if. TETRADYNAMIA. L AFFINITAS, 2 Mariti propinqui & cognati funt. ^. i Stamina smon inter fe invicem dli igna fia parte E enm pifisilo.

p> MON ADELPHIA, 5 SYNGENESIA.

. DIADELPHIA. 2o GYNANDRIA. . POLYADELPHIA.. uo = hw: (a dìs bis & xy thalamus f. duplex thalamus.) x

Mariti & Femiaz diftin&is thalamis gaudent, t dar Flores ma[culi & feminei in eadem fpecie.

|i MONOECIA: ..— ja3. POLVGAMIA.

| 22. DIOECIA, ` d CLAXDESTINA. : ` E cre

` Nuptie ciam inlitnuntur. Fore: oculis moflrit nudis vix tonfpieiuntar.

Eo x |

M | NUM VEGETABLE. 3

- CLASSIUM. CHARACTERES. x E MONANDRIA. a povos unicus, &. aing maritus, E Maritus unicus in sati$moafo;: > . Stamen unicum in fore bermapbredito. N m, JDIANDRIA. = x + - "Mariti- daoin codem conjugio. Fo sh oas °

Stamina duo in flore HORSE: MC REGERE it. TRIANDRIA. ; Mariti tres in eodem conjugio, uiii Szamsra fria in fore A oETAS IV. TETRANDR WA. Mariti quatuor eodem conjugio. Stamina quatuor im eodem flore cum fructu. *(82 Stamina à proxima. brevióra 25d re erai E V. PENTANDRIA. ES bd 2 Jasus. Mariti quinque eodem conjugio. ce coc Stamina quinque im fiore u^ E cor air * Mie em UR Mariti fex in eodem eonjugio. .. ^ ^ : c o64 c Sramina fex im flore bermapbrodito. : t p E s (Si ¿x bis Stamina 2 oppos ta brevisra, Pertinet ad Cl ry.) E VII. HEPTANDRIA- T C TUI *^* 4 . Mariti feptem in, eodem conjugio. Stamina feptem im flore es. dei cam pijLillo. 'OCTANDRIA. Mariti o&o in, eodem thalamo cum femina, eda. in. eodem . r flore d euo Piftilio =:

we

b

nh.

cera

iti duodecim i. praem in Jets EI YT duodecim ad novendecim ;z fore ! : ICOSANDRIA.. ab éixeci viginti & ¿v "e. t. Mariti viginti ormer fæpe piures, aortas RT eh. ¿za (non receptaculo) eaiyeis lateri dni ads | POL "ANDRIA. a gF6ÀUS & T : E «m j- - Mariti viginti & ultra in eodem cum. femina thalamo. Stamina receptaculo inerta a 20 à E

pe _

KHI

-

REGNUM VEGETABLE. Eon

XIV, DIDYNAMIA.- a dis bis, & Kiii potenti: **.-Mariti quatuor, quorum 2 longiores , & 2 breviores

Stamina quatuor: quorum 2 proxima longiora Junt, Ld

XV. TETRADYNAMIA* | < Mariti fex, quorum. 4 longiores in flore SETER Stamina fex s quorum 4 Wagidke, 2, antes op? pojita breviora.

| XVI MONADELPHIA, a povos unicus, &. ed: ae frater, ; —: Mariti, ut fratres, ex una bafi proveniunt, -= i- =- di > Stamina filamentis in gara corpus coalita fante A GEHE DIADELPHIA. eh Matiti e duplici bafi, tamquam e dup mace, oriuntur,

5 lamentis im duo me x vata ape COMNADHID ÜLYADELPHIA. m

= Mariti ex pluribus , quam. Aabak, matribus ortf fun -

° I v Stamina poem in oas ud = = » e, pera. enalita, = E

pem Mariti- genitalibus f

na Stamina antheris

ZAR GYNANDRIA. a ipe

Hor maftuli : >

xx DIOECIA. £ ; Mares & femine habitant i in | diverfis ha

Nari Um xr fA E x "S Pistes isea adana vel fingulari

86 . REGNUM VEGETABILE, -

ORDINES & Feminis feu Piftillis, ut claffes a Maribus feu Sta- à nibus, defumuntur ; in Clafi Syngenefie mem 3 cateris "differunt Ordines, e. gr.

"MONOGYN IA, Digynia, Tiigynit,, `. a yug FOE prz pofitis numetis gracis peros, die, Tells , "ripe, &c.

a 59 Ee. Piflillum 1.2.5.4. ge. Numerns bic piftilli defmmitur a Baf

Jfyli s fi ftylus entem deficiat, a numero Stiematum calculus fis.

POLYGAMIA ÆQUALIS conftat maltis nuptiis, conjugia E ra contrahentibus, i. e. multis flofculis flamimbus Gg. pif illis inf radiis, Flores ejesmodi maximam parsem vulgo Flofculof dicuntur, g SPURIÁ , ubi thalami vere nuptoram difcum oc- nt, & ambitum ciogunt thalami meretricum maritis delftita- nhi; uc a maritis uxoratis faecundentur. * i. e, ubi flofeuli bermapbraditi di[cam occupant , &g inem cima " PE ofeuli feminei, ftaminibus deflitati, idque oun modo t e PERFLUA dicitur, cum teminz maritatæ fertiies funt, -& familiam propagare queunt ; adco ut meretricum auxitium videatur füperüluum. —— i.e. cum flores difci bermapbraditi Biden infirunntur EF fea

fimiliter femina ferunt

vulve, veluti cáítrate , impregnari nequeunt.

_ füigmate careant , Semina proferre HOTUEHHLL. Xu

e) NI (CESSARIA dicitur; cum femine maritat talium labem & vulvz= "iefcétum. 8

; PAS Deguna: ; meretricibus a maritis feminarum fœ-

ob | geni-

zs i Re Mieres Iongh, ob defecium Jiigmiätis piis , fe-

mima perficere megüemmt; flores autem feminei in radio je

mina PNS DRAN .

vids aen gie

GT D 0 o NY

mina profermmt Pu quaque feminei radium confiituentes

$ e FRUSTRANEA dicitur, cum feminæ maritatz fertiles funt x -& fpeciem propagare queunt; Meretrices autem ob defectum a

i.e cum " flores difci bermapbradizi fligmate iulirusutur O fe x misa proferumt;.flofzulh vero radium con[titaeuker , pos. ^ enles, familiam pro«

em locum fapplentibus , fobolemque lzté ;

MONANDRIA, 841 :GIASSIS - T:

` MONANDRIA. '

MONOGYNIA. `

* Scitamineg, iufere: Fru&u loculari infero,

2. AMoMUM, Corolla 3-partita: labio ovato,

6. Di Cor. 4- partita: labio ovato, Stam. À fterili 8. TBALIA. ^. Cor. j-partita, Drupa Nucleo z-loculari, - y. MARANTA. Cer. $-fida, ringens: labio a-partito magno. 7. KÆMPFERIA, Cor. 6 partita: labio a-partito, plano.

1. CANNA. Cor. 6- partita ; labio 2: partito revoluto, Cal. | : . 3 phyllus, 4 ALPINIA, Cor. 6- fida ventricofa : lobis lateralibus à emare $: 2 ginatis.

.$.Cosrus.. Cor. ringens: labio 3-fido: medis emarginata, x T | (4 Falerian rubra, Calcitrapa,. Ke

` ys. HiPPURIS. TOU e c EC amtoa: Cal. i-poyllos, Cor. Ó,

E uu qd DIGYNIA. - : ii rikar er FS E ipei. us dec s e PT CALLITRICHE, Cal. 6. petala, Capfula. Seih z 2

14, Biru, =- Cal. 3 às (atus. Cor. ©. Semen 1, v Grasi I I5. CINNA. ` Cai Grma dora,

K x o ===

BUE MONANDRIA MONOGVRIA. TER | t— MONOGYNIA. <

E i . CANNA. , cë: olla 6-partita, crefa: labio bipartito : ; -reveluto, $ty/us lanceolatus, corollae - adnatus, Calyx 3-phyllus. .

idu. 1- O. pi ovatis utrinque acuminatis nervos. `` anpgufli- 3. C. foiiis lanceolatis pctiolatis nervofis; Asmpb. amb, jeira. $5.7]

glazet, 3 C. foliis petiolatis lanceolatis ënervibus,

2, AMOMUM. Cor. 4- fida: lacinia: “prima: patente.

ngiber.1. A. fcapo. nudo, fpica ovata: - Rumph. El. X x. - Zum n. À. fcapo nudo; fpica oblonga obtufa, Rumph: anb. WEM 38 64.. Carda-* 3. A. fcapo bra&eis. idis faris canle ino PV. meom. ` amb. ç. z. Ofr 2 : sa Gr. Par. 4. À. feapo veftito racemofo.

T COSTUS. Cor. interior Aft ringens: labio in- feriore trifido, EA

| Rr Tanceolate- ovatis : nervis laterali bus rariffimis, Í ENS amb. $. t. 68. :

longas i

' duin. A T pas AMINO v Thalie ab antoptis i in plantis visis ir c] ? Taiine cem A epe | a

MONANDRIA: MONOGYNIA, Kempferis. $5

haga... 2, C. fol. lanceolatis £ nervis fateralibus numerofiffimis, nos amb. y. d 67.

Z: KEMPFERIA: "Cor. 3 Dira acinis : jos ribus patulis, unica bipartita,

E r. K. fol. ovatis fefülibus, Rumph. amb. y. 1. 69..— Spauda 2. K. fol. lanceolatis petiolatis. *

ALIA, Co. + petala , didala, Drapa nu- - , cleo biloculari, , es |

= ;

* : id tf. TE Fa $€, 168. A È "pec. pl.

9: BOERHAVIA. T o. Cor. "au SE. = —- lata, plicata. Sez. 1, pe, E ED. 1. Sr S 79 inferum (Stam. a E f i

- 1B caule ereo; 00 diffsfa. x B |

| 4: TE gi

: dms (2; A. .$. articuli cylindric

Eia HIPPURIS, Gak o. pec fi Ex Semi 1.2

844 MONANDRIA. DIGYNIA. Corifpermum. -DIGYNIA.

12, CORISPERMUM. Cal. o. Petala 2. SM., ; ovale, nudum.

byffspifelt. C. floribus lateralibus,

fquarrof. 2. C. fpicis fquarrofis,

13. CALLITRICHE, Cal o. Petala x, Copfala 2- locularis, 4-fperma.

verag, I. e. fol. = ses. ovalibus, Bor. androgynis (p. 969. &. 9.) Fi. fvec. 2. n. 3.

autume 2. C. fol, omnibus linearibus spice bifidis, for. herma- #4lis, . phroditis (969. B.) Fl. fuec. 2. 4.4.

14. BLITUM. Cal. 3-fidus, Petala o. jen. I, Ca- lyce baccato.

sapitath, r. B. capitellis fpicatis terminalibus, virgath, 2. D. capitellis fparfis lateralibus.

ag CINNA, Cal. Gluma 2-valvis, uniflora, Cer, ge ma DM Sem, š; erani, 1. CINNA.

CLAS-

DIANDRIA. 84s | CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA. * Flore: inferi , monopetali regnlarer, 26. OLEA. Cor. 4-fida. Drupa.

21. CHIONANTHUS. Cor. 4-fida: laciniis longiffimis. 19. PuiLLYREA. Cor. 4-fida. Bacca 1-íperma. 18. LIGUSTRUM. Cor. 4-fida. Bacca 4-fpermá.-

22. SYRINGA. Cor. 4-£da: lacin. linearibus, Capfzla 2-locular. 23. ERANTREMUM. Cor. $-fida: laciniis obovatis, planis, Capula. 17. JASMINUM. Cer. $-fida, Bacca dicocca,

16. NvcrAwinzgs. Cor. 8-fida. Bacca dicocca.

* * Flores n cmenpea, irreglares Fru&iui ian T

25. VERONICA, ^^^ Cer. 4-partita, rotata : lobo infimo angu&iore.- 23. BAIE AS ge $-fida, poeg Stam, T feria |

26. Justicia. ` Cor. ringens. Capfula e elaftico | 37. DiaxTHERA. ` Cor, ringens. Anthere > in agao Pamata. 28. PixcuIicuLA. Cer. ringens , calcarata.. Cal. 5-fidus,

29. UrRiCULARIA. Cor. ringens, calcarata, Cal. 2-phyllun MA 1 Bignonia Catalpa.

* * * Flores inferi, menopetali , irregulares. Frudiss gymmofpermi. : 3

30. VERBENA. Cor, fubæqualis. Cal. lacinia foprenia bena fe 31. Lycopus. | Cur. fübequalis. Stam. diftantia, - ;

32. AMETHYSTEA, Cor. fübzqualis: lacinia infima copcava —— 43. ZiiPHORA. Cer. ringens: galea reflexa. Cal. filiformis. E 34. MoNARDA. . Cor, ringens : galea lineari obvolvente |

` nitalia. 55. ROSMARINUS. ‘Cor. penr aw: faisa- Stam, z

Go ce

Filgmenta transverfe pedicellas, - labio capillari-multifido,

*

ral,- f atus floris bifidus, mrs phys. Cor. 2peula, obcordata. x zones Cormicop VA ie Oso o^ Berbhavia diandra, J Sane Salicornig ?

SPA]

DIANDRIA; MONOGYNIA. Nyanthes. saz

^ pahatid MONOGYNA: ^ co

E NYCTANTHES. Corolla 8-fida. , Cal. 9- fidus. | = Bata dicocca. ~ D i arbertri-: TNI ! came, teirligono;;- foL. ovatis. acuminatis, pericatis ; | Ji... membranaceis compellis, po Sambac. 2, N, fol. inferior Jus co: datis tuf

. acutis, Iumpb. amb, get 3O arisia) ich Ni fol. 6 à Vieira undas, ramis teretibus. =

is, fuperioribus. ovatis

aiit

7. ; JASMINUM.- x n B

MUT T PPO E TE €T TS

= fruticans. Y fol. pu terpatis- SOM ramis ui^

E bumile. 4. i T e altern nis rernatis PPR: ramis. s sngulatis

qr wien -FP

= ti t. P. fol. lineari- lanceolatis integ Ea 3 P. fol. ovato- cordatis ferratis,

-virginie Ln Ç. un zeilonic, 2, C. p e

845 DIANDRIA. MONOGYNIA. Syringa, ` 22. SYRINGA. Cor. 4-fida. Capfuia bilocularis,

vulgaris. 1. S. fol. ovato - - cordatis, perica. - 2. S. fol. lanceolatis. `

533. ERANTHEMUM. Cer, z.fida: Tubo filiformi.

i Shine fimplex. Frucius ps eapenje. ` I. . Er ANTHEMUM.

24. CIRCÆA, Cor. diperala. Cil. diphyllus, fuperus. Sem, 1, biloculare, -

lutetiag. t. C. caule ere&o,, racemis: pluribus.

alpina. 2. C. caule adfcendente y racemo unico,

25. VERONICA. Cor. 4-fida. rotata: lacinia infima RE O anguftiore, Capfula.

| = “aende. >" $ Spicate. :

virgiaic. I. V. fpicis terminalibus, fol. qusternis quinisque,

Jpuria.. 2. V. Ípicis terminalibus, fol. ternis equaliter ferratis.

maritim, 3. V. fpicis reriniiialibus , fol. ternis inzqualiter ferratis,

engifol. 4. V. fpicis terminalibus, fol. oppofitis lanceolatis ferratis —— acuminatis. '

incana, 5. V. (pie. terminalibus , fol. oppofitis crenatis obtufi is,

X uer ER caule ere&to tomentofo.

V. fpica terminali, fol. oppofitis crenatis obtufis , cfu-

M < te adfcendente ` timplicifiimo. Jaa

hybrida, 7. en E fol. oppofitis obtufe tiad C caus

3 $ erecto

P & V. fpic. lateralibus peiunentais, fol. dentis. caule procembente.

_ : M * Coryimbofa - valeas : = phyla. 9. V. corymbo terminali , fcapo nudo. x ki ellidioid. IQ. V. corym5o terminali, caule AdiendsuE diphylto. f fl.

`

ob uiis cienatis.

—— Buerstait. 'V. corymba terminali, fol. oppofitis ferr: tos donis, z "a s la o PUTEM

c apis. 12. SLT terminali, fol. eppotiis,. calycibus hi- xd . tpidis : š

Iepen 15. V. racemo terminali i ibfpicaro, fo fol, ovatis ci ere an aatis, dei Bee

DÍANDRIA. MONOGYNIA. Veronica, 849

Beccas 14. V. racemis lateralibus , fol. ovatis planis, caule re- bunga, pente.

Aragale 15. V. racem, lestis. fol lanceolatis ferratis, tula lis. erecto.

feuteliat.. 16. V. racem, lateral'ous pedicellis pendulis ,. fol. "NS

ribus integerrimis,

multifid. 17. V. racem. lateralibus , fol. multipartitis laciniatis,

montana. A. V. racemis lateralibus psucifloris , calyc. hirfutis, fol, : . OyVatis rugofis- crepatis petiolatis, caule debili, Ces. 1.

Cbame- 18. V. racem. laterahbus , fel ovatis rugofis dentatis

dr ys. feffilibus , caule debili. enfiriac. B. V. racem. Jateralibus , fol, lineari- lanceolatis pinnato . ` dentatis, latiflia. 19. V. racem. lateralibus, fol. cordatis rugofis dentatis, caule ftricto. ; paricu- c, V. racem. lateralibus longiffimis, fol. lanceolatis ternis late. ferratis, caule adfcendente,

5 * + * Peduzculis smifloris.

atreftir 20. V. flor. folitarüs, fol. cordatis incifis pédunculo bre

vioribus. e p se ir. V. for. =-= fok: cordatis incifis T 35 CMS fot

gni ipbi- M V. for. fo

y - vioribns.- ens ds verna, 24. V. flor, (olitariis, fol. digicato-partids pedanculo biak ribus.

romana. 25. V. flor. filitariis fübfeffi ibus, fol. oblongis fubdente-- tis, caule erecto. :

peregrina 26. V. for. folitaris feffiibus, Tot lanceolato - lineacibus : glabris obtutis integerrimis , caule ere&o. <

mariland. 27. V. flor. folitariis feffi libus, fol linearibus, exul. aifafis. is

26. JUNE Cor, fingens. ` Capf. bilocularis; un- x gue e laftico diffilicns. Sram

"thera fingulari, |

Adiate r, J. arborea, fol, lanccolato- ovatis, bra&cis ovatis. ftentibus , corollarum pea concava '

= z Habry

DIANDRIA: MON GYNIA. Jafticia.- arborea, —— pp bra&eis: ovatis. de- idus mucronatis , corollarum galea reñexa, `

y fol. lanceolatosovatis;, bracteis ovatis acus um " minsiis venofo - reticulatis coloratis, `

Ea de fraticofa s - fol; lançeolato=oxvatis users bra&eis mliform. lanceolátis ciliatis, +: 7 hyfe i J: fruticofi, fol. lanceolatis i dutegeriimis pedunculis tri- A i : floris- ahcipitibus , bra&eis calyce brevioribus, “Miik

tfid: $54 A3. RC portait sic v va nita e fol.- lanceolatis Tütegerrimis,, fpic. terminalibus late s. - ralibusque alternis, bracteis. fetaceis,.

peliinas, B... ditula, fpicis. -axillatibus: feffilibus tomentofis fecün- dis dorfo imbiicatis : E &es femilanceolatls. Cezt.lof.

EE

repens. 6, Tele mus fabcrenatis,.. Ed

LI

báces, fol. ovatis, flo: l mee ovalibus. -

fesunpe- 9. i fol. ovatis: Y^ emen bradleis. uasiformibus, ra- daris, . .mis fexangularibus.:

a urgens. c.: J- fol-ovatis integerrimis; indicis ds. ramis. he- : eae xagonis, Brows. jam.. t. 2. f. I, :

ko. J. fol. lanceolato- ovatis “9, Sas as pedunc, dicho- tomis. AKsunpb. amb, IE. t. à

p. ]. fol; lanceolato - ovatis , ds TIR doris s: t lateralibus bifloris, bracteis. ova S. R lic

7.

p! T ogi. Yor: alternis . Cent. O2 : TA cs

. Cor. ingens Capfula == = x : e claftico diffilicns- Stamen theris binis NE

yt Y f es ormibi verticilladis ; in n. CINA f 2. t

`.

DIANDRIA, MONOGYNIA. e tio

27, GRATIOLA, Cor, irregularis, À 2. (teris | 4 ]fa, Capf.a ¿ocola dš; Cal. 7-phyl- us: 2 exterioribus patulis. `“ apad y G. flor. DOS S lanceolatis ferratis, iow e vir, 2. G. fol. lance I

Mt. deccm PREA i bus s ciem uu n Š pera. —3. (G. Es fubfeffilibüs. -

Morrieri, A. G. -flor. . pedunculatis; a. niegictimissg caule repente, MENU ~ Sloan. . jan. z, 129. f. I, Brown. jam. p. 269.

E PINGYICULA. Cer. ringens, calcarata.. Cal. bi- labistus, 5- dus. - | Cap. ode cularis, . : ? |

kuu, I. P. ne@arii apice incraffato. :

velraris, 2, P, ne&türio cytindraceo longitudine petali, ` MEAE S

élpina. 3. P. neCtario conico petalo breviore. SaD TEA T R ass

q M. A.P, 29 villofo, iiie Dira > ° E

s egie d * en - dar Dina

4. U: edat gibbofo, dir = bifida, y, U. fcapó nudo ‘bifido, Osb. X 243, 1 S. Lf 2> ceralea. 6. U. fcapo nudo: fquamis alternis - vagis Gb

U. ne&ario conico, fru&ibàs cernuis, radicibus follicu- - lo qdeftitutis, - Lai, iter, 9p deem. it. 165. f.

TA üdibulif. fübz xquilis, c : bci -unico'dénte truncato.

; ita z Á. 4. nuda. (Srawina 2.

erghitn.: 1. V. diandra; fpicis longiflimis folioíis.

M Ac. diandra, fj fpi :

cis longiffimis carnofis nudis, fol .. lhao-ovatis. ud dentatis, caule ivi. N Ve diandra, fi picis. longiflimis. carnofis nudis, f > pei i. . .. lato-ovatis Term, pue d i

NAME, vetat lih det, Ene, Cam

$54 —DIANDRIA. MONOGYNIA. Verbena. flecbadi- 3. V. diandra; fpic. ovatis, fol. lanceolatis ferrato-plicatis,

-fl xe caule fiaticofo. Pium. 9h 1035, 1. prisma- 4, V. diandra, fpic. laxis , calyc. alternis prifimaticis trun- tính EMIS ariftatis , fol. ovatis obtufis, Pluk, $, 20. f 1.

Sloan: jam. 1. t. 10]. f. 2:

: mexican. $. V. diandra, fpic. laxis, calyc. radius reflexis rotunda- to-didymis hifpidis.

lappala- 6. V. diandra, calyc. fubrotundis ere&iufculis , fem. echis cei. natis. Slaam. Jam y. E CIS Fo t;

emreffa- 9. V. diandra, fpic. longis, calyc. ariflatis, fol. ovatis Urca. ferratis. :

sodifiera.8. V. tetrandra, fpic. capitato - conicis, fol. ferratis, cau. le repente.

benariez- 9. V. tetrandra, fpic. fafciculatis : foliis lanceolatis am- it. ... plexicavlibus.

baflata, 10. V. tetrandra, e longis acuminatis , fol. haftatis.

carolina, s. V. tetrandra, fpic. filiformibus, fol. indiviis lanceo- latis ferratis alasGofesta fabfeffilibus. Dii. id +. 3or. f. 388.

ecticifal, II. V. tetrandra, olei Sliformibus, paniculatis , - fol. indi» vifis ovatis ferratis acutis petiolatis,

fpuria. 12, V. tetrandra, fpic. filiformibus, fol. multifido-lacinia- tis, caul. numerofis.

offeiualis 13. V. tetrandra , fpic. filiformibus paniculatis, fol. multi- fido-laciniatis , caule folitario.

! 14. V. tetranda, fpi. filiformibus folitariis, fol. bipinnati dis,

às -YCOPUS. Cer. 4-fida x lacinia unica emargina- - usd i a. Stamina . diftantia, Semina

Ls | dh. eA Es

n: pen one I. foliis finuato- T virginie x da foiiis zqualiter. fern, -

Der lu AMETHYSTEA. Cr. $- idet lacinia infima pa- Emme irc ee tentiore. Stam. approxima-

ta. Calyx fubcampanulatus,

maa Rm MC EE eec ^ due : cera. Y. AMETRYSTEAS 00

vog ig vi

| 33. ZI- j

DIANDRIA. MONOGYNIA. Ziziphora, $53

33. ZIZIPHORA. Cor. ringens; labio fuperiore re- flexo, integro. Cz/. filiformis. | Semina 4.

eapitáta. 1. Z. capitulis terminalibus , fol. ovatis,

bifpatica. ^. Z. for. racemo(o - fpicatis, braét. obovatis nervofis acutis, fol. ovatis. Cen. 2.

tenuior. 2. Z, floribus lateralibus, fol. lanceolatis. acinoid, 5.45 floribus lateralibus , fol, ovatis. 7

34 MONARDA, Cor. inzqualis: labio fuperiore li- neari filamenta involvente. Se- mina 4.

fiftulofa, 1. M. capit. terminalibus, caule obtu@ngulo,

didyma. 2. M. flor. capitatis fubdidynamis, canle gcuangilo, Mill,

fig. 122. f. 1. |

¿el;aepod, 3. M. flor, capitatis, fol. 1evibus ferratis.

panata, 4. M. flor. verticillatis , corollis pun&atis, :

eilieta, $. M. flor. corollis involucro donors i

eficinlis. t. | Roda txus: :

36. SALVIA, Cor. en Timeo transvers

pedicello affixa. —.— | egyptias. x. S, fol. lineari-lanceolatis denticulatis; flor. au. eretica; 2. S. fol. lanceolatis, calycibus diphyllis.

lyrata; 3. S. fol. lateralibus lyratis dentatis, corollarum galea E x

breviffima, | Mor jf. hift. goth. 13. f. >Z

officinalis. S.-fol. lanceolato-ovatis === Srenulisis,, ee fpica v

tis, calyc, acutis.

pomifera. $. S. fol. lanceolato-ovatis integris crenulatis , fer. fies

tis, calyc. obtufis, `

a amicifol. 6. S. fol ovato-oblongis dipiiesio-ferntis calyce. triden- ee

tatis: lacinia fumma tridentata, Plak, 429. f. 1 7. S. tol. oblongis crenatis, corollarum galea emi-o: Culata, calyc, fru&iferis. reflexis, | x «imde

rhe M