THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

womv

^

Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/linnaea09schl

LIIViVAEA.

Ein

Journal fiir die Botanik

in iiireiii ganzen Umfange.

H c r a II s g c g c h e n

D. F. L, von Schlechtendal ,

ItrMecl,, Chir. u. Piiilos. Dr. , ordentl. Prof. an der Universität zu Halle und niebrerer p;elelirten Geiellschaften Mil£!,lied.

Neunter Band. Jahrgang 1834. 3Iit sieben Tafeln Abbildiiiigeii.

Halle a.d.S. 1835.

gedruckt auf Kosten des Heraus^obere.

In Coiumission bei C. A. Schwetschke «ml Sohn.

IV

Seite (3. De plantis in expeditioue speculatoria Romatizoffiana et in her- barlisBegiisBerolinensibus observatis dicere pergit Adelber- tiis de Cliaiuis.so. Meiastomaceae Americanae . . 368 Contimiatio 428

16. Emimeratio Gasteromycetum geuuinoniin huc iisque in Imperio RiUheiiicü observatoriim. JScripsit J. A. Wein mann üort. bot. imp. Pawlüwsk. inspector ....... 403

17. Cel. Endlicher S. P. D. C Lehmann Dr. . 4il

18. Bambuseae Brasilieuses. Recensuit et alias in India orientali provenieutes adjecit C. G. Nees ab Esenbeck Prof. Vra- tisl. , Acad. C. L. \. C Praeses 461

19. Einij^e neue Flechtenarten, beschrieben von C. G. Nees

V. Esenbeck und v. Flotow 495

20. Novae Lacidis species iconibus illustratae auctore Adelb. de Chamisso (Acced. Tabb. V. et VI.) 503

21. Thyrsopteris, eine neue Farrnj^aliung. Aus e. Schreiben v. Hrn. Prof. G. Kun;5e in Leipzig an den Herausgeber . 506

22. Kleinere Mittheiiungen.

1. Saxlfraj^a imbricata Beriül. v. Bertoloni . . . 509 1. Colchicum aulumnale fl. virescente vernali v. Heraus- jjeber 509

3. Campanula Medium L. v. Weinmann . . 510

4. Ueber Benuizujig einiger •westindischen Pflajj^sen v. Schorabursk . . . 511

5. Convolvulus Fraukeanus Schldl. v. Herausgeber - 513

23. Ueber Najas major ........ 515

24. Enumeratio Muscorum iroiidosorum s. primae lineae Muscolo- giae Lusatiae inferioris auctore L. Raben hörst . .523

25. Materialien mi einem Ver^eichniss der jetzt lebenden botani- schen Schriftsteller, so wie derer, die im letzten Decenniiiju

bis Ende 1833 verstorben sind 707

26. Pflanzen - Missbildunsen gesammelt von D. F. L. v. S c h I e c h - tendal . . . . - 737

Register der in den Abhandhingen vorkommenden Pflanzen - Namen ... 739

SYNOPSIS

PLANTARÜM CRYPTOGAMICARUM

AB

EDUAIVDO POEin>l(>

IN CUBA 1NSUI>A ET IN AMEHICA MKRI1»10NAM

COLLECTARirM

AUCTOUK

G U ST A V O K U N Z h\

L E C T ü R I S

S.

V"as aiuiisMDCCCXXIl IV. iu Cuba, Antillarum insiila «H aunis MDCCCXXVII XXXII. in Amcricae meridlonalis pro- vinciis: Chile, Peruvia et Brasilia collegcrit plautas crjptoga- micas perejiTinator strenims, Eduardus Poeppie:, Philos. Do- ctor et Professor Lipsiensis, eas describciidas divolicandasque mihi tradidit. Jam primam synopscos illorum vc'^etabiliiim par- tem, nempe Filices, Tibi, L.B. oflfero, fere trecentas. Aliqiias ex hand exiguo ineditarum numero collectio Filicum Cubeiisiiim exsiccatanim a Poeppigio pnblici juris facta continet et perpan- cas tantum illarum b. Sprensol in sua syslomatis regctabilium editionc reccpit. Alia hie ennmerataruni specierum pars , nee sane spernenda, manibus tantum eorum subest, qui illa per Americae piagas itinera opibus suis sublevare benigne volue- runt. Ex bis herbarium regium Berolineuse nominare sufficit, quo Poeppigianarum plautanim eoUectiones usui publico patent. Reliquae species in herbario peregrinatoris et proprio repe- Tinntur.

«rBd. IsHeft- 1

Quod ad formam synopscos attinet, panca pracmoneam. Cum h. 1. absohitas darc descriptiones non licuerlt, phrases ut plnrimum propoucrc slndiii, quae uotas naturales potiiis quam pure distiuctlvas in sc continoant, persuasus, hasce componcre mono"^raphislarum et systcraaticonim esse. Quod iis dictum velim qui diai^noses novarum specierum jnsto amplirtres esse censnerint. Notas, in viva planta observandas, c diario pore^^ri- natorls dcpvompsi et uncis [] inclusi. Non minus locos nafales inde assuratos esse , vix est quod moneam.

IVIuscos, lichenes, alg:as et funj?os in posternm dabo. IIa vale L. B. et coeptis fave.

Seripsi Lipsiae d. 4. Octobr. MDCCCXXXIII.

i

F I L I C E S.

EQISETACEAE.

I. E Q U I S E T L M L.

1. rnU» giganlcuvi L. ramosissimiim \V. (iion Dcsfnut.) Vau rlicr lUdiKii;!-. cU's pnlcs p. 42. c. syiioii. Descoiirlilz flor. iiumI. des Aiitillcs f. 112. (mala, pro more).

In palndosisPoriivIao adPampayaco Icct. 1829. (Diar. 1152) Uorli. Poopp. Kzo. c(e. "*). In Chilo propo Talcahuaiio, sterile lecl. 1828. Herh. Po<'pp.

2. E, bogotcnsc. IL B. Kunth. Yauclior 1. I. p. 56. R. pratcnsc Hook, et Arn. liot. of Beecheys voy. II. p. 51. (excl. syn.)? Coli. pl. Chi]. I. No. 261.

Hab. in Chile saxis mnseosis rivorum propc Concon; leet. Jiil. 1827. (Diar. 86.) Herb. Poepp. Kze. ete.

Obs. Stoinata (i;laudnlae corticales Mirbel, Vauch.) ovalia, utrinqne snbtruncata, rima mcdio dilatata, seriebus plnribus ir- regnlariter disposita. Yaginae caulis fertilis interdnm quinque- dentatae. Canles c basi ramosi (inde caespitosi ab anctoribns dicti), transrersim nudnlati, scabri.

Planta Hookeri (1. 1.) ad Concepclon et Valparaiso lecta, quodaminodo hnc speetare videtnr, cum basi mnltiramosa, ra- mique spicigeri dicautnr; qnibns notis satis ab E. pratensiEhrh.

*) Hocce etc. indicatur, plantam in coIlectionUnis exsiccaiis «lisiri- butis esse receptam.

1 *

ilcclin.1t. Contra E. palnstri similcm, spicasqnc abbrcviatas (licit cl. aiictor.

Var.? B. Jhigelli forme \\.zc.: glancnm, ramis longissi- mis, tcuiiissimis , dicliolomo suliramosis , articulis ücxuosis, tctraquotris. Coli. pl. Chil. IlT. No. 260.

Stcrilo in Chile aiistralis sylTiy alpiiii<i ad Antnco Icol. Febr. 1829. Herb. Poepp. Kze. clc.

0 b s. CojiveJiil nim F. hognfcnsf raule •> liasi ramoso , frausversiin uiuliilaU», Stomata subrolimdo-oTalia, rima acriiiali. Rnmi ultra pedalos. E. stipnlacenm Vanrh. , in Peru via a J)oDib"yo locdmi, fllffert vaginis sex- ad septemdentatis,

LYCOPODIACEAE.

U I. Y C O P O D I li M ].. ")

vi, EXSTIPULATA

a. c a p s u 1 i s s p a r s i s.

3. L. linifolium L. Grcv. et Ilook.

Sylvac moiitosae ad Pampayaco, Üor. PeriiT. Lect.Jul. 1829. (Diar. 1135.) Ilorl). Poopp. Kze. e(r.

Obs. [Caiiles 1 2 podalos, peuduli ex avbnribiis refii- stis]. h. liuifolinm Sieb. Herb. Martin. Snppl. no. 57. ad L. taxifoliiim Rw. pertiuet.

4. i. tenuc H. B. WilJd. Kunth. noT. gen. VIl. t. 671. Raddi nor. gen. etc. lil. Brasil, t. 4. bis f. 1. L. filiforme Sw. syn. t. IV. f. 3.?

Lcctum in Peruviae sylvis mont. densissimis ad Pampayaco. 1829. Herb. Poepp. Kze.

Adu. Filix uostra omnino convenit cnm specimine Hnm> boldtiauo iu cullectione ülicnm Kaulfassii (jam parte hevliar.

*) Coiif. GrcvUle et Hookcr ennmeratio filicuiD , Lycopodiucae , in Hocker bot. misccUany U. p. 360 sqq.

Hoi'ineriaui), iilti cum li. üliformi jacei , «»«'c uoii fiim iconiljus biipra laudiitis , iu)iriiuis optima Kiiathiana. Gd-vIIIc et Uoo- kor, viri darr. I. I. sjtocifm Insupcr L. accrosu Sw, U., ejiis- d«>m<|iM> L. Tcrtirillato ilLamarokü, nee Douli L. stlacro jiiu- guul; qua de rc pcrsuasiim mihi uondiim «•>(. Contra Ti, tili- riuinis convoniontiam cum tenui üi'jrat tl. Schiadi'r ((ioiiing, \uzoii.-. 1.S28. p. 2055.).

5. curvt'/olium ]\Zi\: caulc pcndiilo, Ihu'cido, repe- (ito.dich'itomo , raniosissimo , rauiiilis atlfiniaiu- liliformilMis; fdliis laxis, «iiiadril'ariis , inlci^ririniis, ranionini e Itasi «lilatata liuoari-iajullaiiliiis , rei'iiivatis, apicc siiliincurv«), ramnloiiiin scnsim miuoriI>iis, remotltniljus, magisquo adprcssis lancco- lalo- s. oTalo-suliiilatis.

Crcsc. in llor. PoruT. syJvar. dcnsaruni arborilms prup»* Pampayaco. Lcct. 1829. Ilorl». Pocpp. Kze. etc.

OI)s. Spocics insiu,nis, saep« biprdalis et lon.ü,ior. Divl- äioni'm gcuoi'is spifis dichotomis scssilihus acmiilatiir. Cnp- sulae luagnac, pallidao, rcniformcs, in ramulis eparsac. Üiffcrt a L. at'croso et liliformi foliis laxiy.

6. L, })uIj/carpos Kz*i.: caulc subcrocto, ilexuoso, repe- tito-dicliotomo, ramosissimo , ilaccido, fragili; ramis atteuna- tia, divaricatis; foliis sparsis suboctofnriis, ramuloriun laxis, linoari-capillaribus, apicc subulatis, flcxuosis, liorizontalitcr patcutibus; capsulis uumerosissimis, aggregatis.

Ciese. in sylvis llor. Peruv. locis aperlioribus ad Cassapi, Jul. 1829. lcct. (Diai-. 1124) Herb. Poepp. Kze.

Obs. DilFcrt a sequentc iuprimis caulc teuui, ramis atte- nuatis, foliis, pracse#im in ramulis, laxioribiis , brcvioribus, tantum somipollicaribus , capillaceis et capsularum pallidarum abundantia iusolita. Caulls 8 9 pollic. altus. Color plautae pallide viridis.

7. ir. dichotomum Sw. Gvev. et Hook. I. 1. c. synou. (mandioocauo Raddi t. 4. et pithyoide Schleclit,). Sic deiiuien-

6

diun videtnr : L. : caulc crccto, subflexnoso, dichotome ramoso, crasso , rigido ; rainis ramnlisque validis , iiicurvis ; foliis sparsis, miiltifariis, deusissimis , augustc linearibus , acutis, accrosis , basi bisulcatis , loiigissimis , pateuti - subrccnrvis ; capsulis ad raiiiiiloriim apices uiimerosis.

Spccimeu iiuicum , idque sterile , CTim praecedente lectiim. Herb. Pocpp.

Obs. Rigiditate canlis ramorumque , foliis 1 1| poUi- caribns, ani>;iisto linearibus, liasi bisulcatis, saturate riridibus iusigiiis specics. Color caiilis plernmque sanguineus s. fusciis. Descriptio L. dichotomi Sw. (II. lud. occ. III. p. 1575.) satis congrua. Tarnen el. de Schlechteiidal sumu L. pithyoides et h. Kaulfuss (in iiidice coli, filic.) L. maudioceauum a Swartzii plauta disliuxernut. Quid L. dichotomuiu Presl (Rell.Haeuk. I. p, 82.) caule pendulo, fragili? An praecedens?

b. C ap s u l i s s p i c u t i s,

8. L, ccrnuum L. Grev. et Hook. 1, 1. Hab. in flor. Pernv. arborlbus retustls , in sylvis montosis ad Pampavaeo Pe- rnviae, Jiil. 1829. lect. <Diar. 1142.) Herb. Pocpp. Kze. et inpraeruptis argillosis flum. Amazouar. Brasiliae Septbr. 1831. etc. (Diar. 2611.) Herb. Poepp. Kze. etc.

Obs. Utraqne forma , etrobustior, foliis paullulum latio- ribus, et debilior, foliis capillaccis reperiebatur. Haec apico saepins prolifera.

9. L, rupestre L. Grev. et Hook. In alpiuis friiiidis- simisAudiumPascoensium flor. Peruv. 1830. fructif. lect. Herb. Poepp. Kze.

10. i. aristatum H. B. Willd. Grev. et Hook. 1. 1. c. synon. L. piliferum Raddi (Bras. t. 3.). L. tricliopliylhim Desr.

prodr. lil. *^) |». 184-. L. vi'iiii^tulum Gauduli. in Freyc. voy. bot. t. 22. et torridiim ciiisd. il>id.

Sterile lectuiii in llor. P^tiiv. sylvis .id l*amp;iyiu(j. Jiil. 1829. Heil», rocpii. Kze.

Adu. Speeies in Ameriea boreali et meridionHii, insnlisque l.ite dilfiisa, jam a Ilaenlveo in Peruvia Iceta. 11. L. spcc. dubia , steriiis.

L. deiidiüiuori»liiini Kzr. Coli. pl. CJiil. II. No. 134. In Chile sylvis mcmtaiiis ad Talcahiiann Apr. 1828. Iiela. (Oiar. 607.) II.mIi. l'iM'pp. K/.c. •'((•.

Obs. Caiilis ultra Itipt'dalis , r('|M'iis, llcxiiosus, leres, peuuae aiiserinae criissitie, sul)slriatus: fuliis sparsis , remoiis, laneeolato -liiiearilius, aemninatis, rijiidis, siirsiiiu eurvalis, sulisceiiiidis. Raini rcnudi , adseeiideiitcs, 3 6 pollieares, llt'\ii(»si, vaii\iilis alliTiiis, (licluilonio raiimsis, siil»fasli£;iatis. Folia 5 6 faria, rainorniii la\a, raniiiliniiiii iiiiluieala , linea- vi - suliulala, cnTlo - paliila , eiiivata, ranalieiilata, rii^ida. Color plautae oliseiirc viridis. L. eonferlo AV. et ]j. Prcslii Grev. et Hook. 1. 1. (L. serpeuti Presl nee Desv.) tsimillimum et, Ml videfur, aiteciitriim. Dijiidiceut autuptae ! 12. L, spcc» ditbf'a^ stcn'lis. Coli. pl. Chil. 111. No. 261.

In Chile aiistralis siinimis alpilnis „Andes d«' Antiieo" Jan. 1829. leeta. Herl». Poepp. Kze. ete.

ühs. Praecedenti simile, dilTert eaule eoinpresso , sul)au- cipiti, squamis scariosis, obtnsis, sparsis, ramis ercctis, basi exallata subuudis, squamosis, ramulis fastigiatis , ereetis, ad- prcssis, foliis laneeolato - linearilius, breviter snbulatis, pla- nis,ereetig, subadpressis. Color tolius plantae ex üa^o laete

*) Vidc: 3I<^moircs de la .>ooicic Liiineciinc deParis, tojue V. Mai et JuiU. 1827 i> 171-337

8

viridis. Cum L. panicnlato Desv. Enc. suppl. V. p. 543. coniparandnm.

13. Jj. carolinianum L. rcpons Sw. , Grev. et Hook. 1. 1. Schlechtoiid. adiinil>r. t. 4. L. pricctoriim Sclirad. Gott. Anz. 1818. p. 920.

In palndosis tiirfosis „Campina grande de Collares ," Bra- silias Majo 1832. Icct. (Diar. 3019.) Ilerl). Poopp. Kzc.

0 h s. Grev. et Hook, adsentio L. repens a caroliniauo uon separantiltus.

B. STIPULATA.

a. Complanata.

14. L, complanatum L. de Schlecht, et Cham. Linn. V. p. 622. Grev. et Hook. 1. 1. a. forma tropica. L. thyoides H. B. W .

In flor. Pernv. sylv. deusis ad Cassapillo prope Pampayaco Jul. 1829. fertile; et ilndera in moutilius sylvestribns, siccis lapidosis sterile lect. (Diar. 1123 et 61.) Hcrl». Poepp.Kze.etc.

Obs. Rami sacpins 1 \\ pcdalos. Non aemel spicas ipsas iterum divisas vidi.

h. Stachygynandra.

15. L, c.raJtatum Kze. caulc , ramis scandcntihus

lonnissiraig tripinnatis, rhachi unirersali valida tereti hispida, pinnis oblongis pinnnlisquc oblonj^o -linearibns sub-horizontali- bus, alternis, romotis, pinnulis apicis spiciferis; foliis oblon- ge-falcatis uervosis, marginatis, integerrimis, rhacheos univer- salis maximis sparsis, inforne romotissimis ovato-falcatis, acurainatis, piunanim horizonlalibus rcmotis, pinnularum pa- tentibus snbapproximatis; stipnlis rliacheos universalis nnllis, piunarum piumilarumque sensim approxiraatis, lanceolato-fal-

cAlis; spicis ovalo - oMouffis, tctrai^onis, sqnamis rotnndato- ovatis, acumiuatis, carluatis, hascos maxiinis, amploctaiitibus.

Vulixare iu sylvia udis llor. Pcruv. ab Uchiza ad Tocache loctiira. Jul. 1830. (üiar. 1953.) Herli. Poepp. et Kzo.

Obs. Spciios momorabilis, distiuotissima! [Dume(a im- porvia cflicit ad torrain, biori»jalis, raniis taudom arborcs, haud raro ad pcdos scxaiiiula usque adsicoudriis],

16. L, ßabcUatutn L. Grcr. et Hook. 1. I. c. sjnon. et L. ancops Presl Rol. HaouK. p. 80. (scr. spoc. anct. iiou di- vorsnm).

In sylvis opacis Luniidis ad Cassapi llor. Peniv, foriilo, Jul. 1829. (Diar. 1125.) Ilcib. Pnopp. Kze. etc.

Obs. Canlis repcns , ramis adsccudoutibus; itaqne in sc- riiuda dlvisioue Lycopodior, tetrae,onostachyorum Grcv. et Ilook. cnlloraudiim. In ppociiiiino Herb, proprii ox modio caule cnatos Tidi ramiilos, \A basi (autum vcl omuino , a forma con- sucta maxime abhorrcutcs, iiempo raniulis divaricafis, foliis mimitis, rcmotls, ovalis, oblnsis et aciitis, subaequilaloris, uec falcatis ! Siinmia itaqiie oautio iu distinguendis tribus diffi- cillimae, ot jam iiiiuia specieriim copia obnubilatao formis adhibcnda.

17. X/. spec, dubia.

Ad Painpayaco fl. Peruv. iect. (Herb. Kze.).

Obs. Caiile adsrendonte, articulato, bisnlcato; foliis oTatis ot ovato-lauceolatis, basi subcordatis, elabris colore laetc viridi a praecrdcnte et articulato uostro diversa, cum fru- ctu careat, omittcuda ridetur.

18. L.haematodcs KzG.: caule e basi repente erecto, va- lido, obtnsaugulo, glabro, sauguineo, foliis decussatis, adpres- sis, subremotis oratis, superue ramoso , ramis alteruis , disti- chis, patcutibus, tripinnatis, flexuosis, ramulis plurimis spi- ciferis; foliis ovato - s. oblougo - falcatis acutiusculis nervosis, basi subcordata inferne excisis, uuideutatis, marn;ine superiori

10

serrulatis; stipulis ovato - falcatis , siibimbricatis , basi siipcrue hastatis, iiiferne auriculatis; spicis tetragoiiis , cloujratls, ile- xuosis , sqnamis ovato - aeuminatis, cariiiatis, margine scnatis.

Flor. Huallagac superioris. In sylris primaevis ad Mis- sion. Tocache Jun. 1830. loctnm. Herb. Poepp. Kze.

Obs. Species et ob tolorem caulis bipcdalis sanguineum cjusque partitiouum niljcllo-stramincum, folioruiu obsolete stri- atoium, basi subundiilatornni siipra pallide, subtus atro - viri- dcm, et ob structurac gracilitatom spicarumqne .ibiindantiam elegantissima. Folioriini stipularumque forma facile ^dignosci- tiir. Habitus cum L. üabellato couveuit. L. gracile Desv. af- fine videtur.

19. Xf, articuJatum Kze. canle elongato, articulato, senii- tereti, siibtiis ani^ulato, stoionifero, basi simplici, supernc 1)1- s. tripiuuatim ramoso, subflexuoso , foliis niagnis, caulinis liorizoutalibus remotiusculis , ramornm patentibus, imbricatis, Omnibus ovato -oblongis, subfalcatis, obtusis, evauidincrvibus, coriaceis , basi superue anriculata e,ibl»a evidenter , apiee snb- tilissimc scrratis ; stipuiis sulivotnndo-ovatis, falcatis, aeumi- natis, nervo cuspidatis, margiuatis, scrratis; spicis subbiuis, tctragonis , minntis , oblongis.

Frequcus in dcpressis sylvanim flor. Pcrnv. ad II. Huallaga, Mission. Tocache. Jnl. Ang. 1830. lect. Herb. Poepp. et Kze.

Obs. Bipedale et tiltra, coniplanatum, latissimum (ad I pollie.). Canlis stramineus, ad articulos eonstrictos, facile solveudos et in ramulis ultimis l'useus. Folia supra laeie viri- dia, snbtus pallidiora; [ad apices ramornm nondnm explicato- rum flaveseentia]. L, atroniridi Hook, et Grev. ic. fil. t.39. simile. Hoc vero abunde dilfert raule nou articulato , foliis tri- lineatis, stipuiis oblongis, nervo longe cuspidatis, spicis elon- gatis. L. gem'cuiaium Presl Fvelif]. Haeuk. l.jp. 80. caulc tautnm articulato conveuit.

11

20. L, sloloniferum Sw. Grov. rt Hook. Addit. aud lorioi't. ad Kii. lil. inllook. bot. mise. 111. p.106. (uon 11. p. 143.) L. ro('Hpiü,iamim Gr. t^t H. En. fil. iio. 144. p. 393. uoii add. ot forr. Collect, fil. exsicc. Cubae.

lu sylv. siccissimis ins. Cubae ad Suiuidcro. 1822. Herb. Kzo. oti'.

Obs. Spociom e epocimiiiiliiis Swartzlanis in Herb. Bank- slano recojiiioveniut eil. Grevilie et Hooker. lliic alle£;at Dosvaux in prodronio Gnnno.ü,ynuni Domingense Pal. de ßeauv. prodr. p. 103,, nee obstat dias^nosis, licet brevissima et iusuf- tieieus. Floren vero Palisoti feiniueos (capsnlas frlobuliferas), niiuquani vidi.

Speciniiua Lyropodii ad saxa sylvarum umbrosanim ad Qiiiutero ins. Cubae leeta (Herb, propr.) lormani L. stoloui- ieri juvenilem, l'oliis paullo remotioribus, cxhibcre mihi vi- dentur.

21. i. Pocppigianum Grov. et Hook. Ennm. fil. Addit et corrcct. bot. 1. 111. p. 106. stolouifernm Eumn. fil. 1. 1. II. No. 143. (non 144.) cxcl. syn. Dillen.

In sylv. densis 11. Peruv. adPampayaco fertile lectum 1829. (Herb. Poepp. Kze. etc.).

Obs. Satins duxi, haue spcciem, antea sub uomiue radi- enlosi distiiietam, cum L. Poeppigiauo conjnugoro. Hoc vero iioudnm omni dubio liberatnm videtur. Allegautiir icoues Plnm. fil. t. 43. (nou 143.) muscns sqnamosns repens et Dillc- iiii hist. t. 167. (ed. II. gratt. 66.) f. 9. AB, iuvicem diversis- simae. lila vernm L. stolouiferma satis beue reddens a Swar- tzio et Willdeuowio ad haue speeiem refertur. Haec vero, Ly- copodium sterile quoddam, foliis lougis, arctc imbricaiis , re- fert; cum fig. 10. ejusdem tabulae, ab auctoribus autiquis ad stolouifernm laudata, uostrum L. Poeppigiauum beuc cxhibet. De hac fiaura vero dubitaut Grev. et Hocker l. 1. Ceierum

12 ^

a diagnosi Grevilleaua nostrum diffcrl: folüs pariun Üaccidis ei evidenter marginatis.

22. L. species dubia.

In rupibus aridis ad Cassapi fl. Peruv. Jul. 1829. Heil». Kze. etc. stcrilis lecta.

0 1) s. Caulis tener , subcrectiis sukatus stiamiueus, ramis pinuatis s. bipiiinatis. Folia, in caule remota, in ramis appro- xiniata, in ramnlls imitricata, ilavida, tonuissiiua, oblique ovata, breviter acnniiuata, acuuilue ciirvo, basi producta, cor- data s. subexcisa, subgibba, nervosa, sccus ncrvum excur- rcntcm substriata, tenuiter margiuata, marginc remotc serrulato, supra laete viridia, subtus llavo-viridia, glaiicesceutia. Stipii- lae ovato-oblongac, acumiuatac, sulcatae, nervo cuspidatae, cnspide pleniraque ciirvata, marginatae, margiue oljsolctc scrra-

tac. Species albiduJo Sw. (Iirasiliensi Desv.) et apodo

L. proxima. Hoc differt folüs rigidiusciilis, evauidincrvibus, in ramis remotioribus, vix aciimluatis, stipulis brcvins ovatis; illud caule radicaute, subsimplici, folüs stipulisque remotissi- mis, brevius acumiuatis.

III. PS ILO TUM Snv.

23. P. complanatum Sw. Grcv. et Hook. 1. I. Filic. exsicc. ins. Ciibae.

Forma augustior.

Inter innscos in caudicc Oreodoxae regiac HBK. in sylvis Cubae iut'?riorib. 1822. lei t. (Herb. Poepp. Kze. etc.).

OPHIOGLOSSACEAE.

IV. OPHIOGLOSSUM.

24. O. reticulatum L. Hook, et Gr. ic. t.20. (absqui- Inberc radicali) et Ennm. HI. p. 217.

13

!n aportis ecramiiios syW. fl.Peruv, udPmnpayaco Jan. 1829. (Diar. 11^)0). Her!». Pocpp. Kzc.efc. et ad Mission. Sion.1830. I«'it. Horb. Poriip.

()|»s. Tiiltor railic.ilo, radix i'loii,i;ata al» anctoribns di- ctum ot filirao cum illo 0. vulfvati ronvouinut. Forma c Miss. Sioii. 6 7 pollicaris, Inxuriaus, frondo et spica hipullicari- l'iK. |FroiiR plaiitao viv.'ic iion roticulata].

25. O. crotalophoroidcs AValt. 0. hulhosum Michx. Pursh. Ilarton. 11. ol' N. Am. t. 56. f. 2. [quam non vidi]. Coli. pl.C'liil.lll. No.262. O.pusillum Michx. (msc?) (toslo Dartou. 1.1.) Raf. Sclim. et Nult. jj:cn. II. p. 248. 0. fuborosum Hook, ot Arnolt bot. of Btvcli. voy. II. p. 53. Grcv. et Hook. Ennm. 111. bot. misc. lU. p. 219.

Croscil in Cliil.auslraJ.i:ramiiiosis salsis circumTalcahuaiio. Septbr. 1828. Icctum. (Diar. 629.) Herb. Poopp, Kze. etc.

Obs. Qnlbusnam notis plauta CLilensis, cnins specimon (loscripsit Hookenis, difforat a boreali-americana noii rideo. Tubcr radiealc glubosum 3 4 liu. diamctro, ubilibot fibras fir- mas, llcxuosas, simplices, sed hie illic übriilosas, pollicares omittous. Piauta bi 5-polliearis. Froiis | 1 poll. louga, 3 7 liu. lata; oblonajo-lauceolata s. ovata, basi subcordata, in potiolum attenuata, apiec obtusa s. obtuse et breviter acami- nata, marginata, marglne subsinuata, roticulata, interdnm basi costata. Spica, sie dicta, caulina, ab inilio in frondc scssilis, dein podunculata, pcdunculo iutcrdum bipollicari, oblouga, capsulis quoyis latere plerumquc oetonis (rarol2-is), maguis, apice sterili obtuse mucronata

26. O. elliplicum Hook, et Grer. ic. fil. 1.40 A. var, pu- mila,

Piauta fugaeissima, iu paseuis gramiuosis subaridis circum Ega region. Amazon. Brasil. Norbr. 1831. lecta. (Diar. 2012.) Herb. Poepp. Kze. etc.

14

Obs. Specimlna numcrosa, quae vidi, 1 3 pollicaria. toboro radii-ali miniito , fibris nnmerosis, lougis obsesso, fronde | 1 poil. obloiigo-ovata s. elliptica, reticulata, co- stata. Spica 4 7 lincas longa, mucronata, qiialera icon lan- data ostendit. Capsiilao numerosae, minutae,

O, surinamcnse Piciohenb. (Exs. Siiriu. Weigelti) nostro proximnm vidodir, nisi id<'ni , ut Grovillc ot Hookcr censent. Bot. Misr. III. p. 217.

27. O, pahnatumh. Ramondia palmataMirb. Dict. d.sc. nat. Acotyl. t. 97.

Üiiiciim spocimeu in arboribus montinm ad Cncheros fl. Peruy. 1829. Herb. Kzp.

Obs. Spccimi'u novcmpoHicare, fronde 41 pollicari trifida, basi spicis Iribns siibapproximatis. Axis utriuqiie in capsulas producta, ucc duplex, qualem ic. laudata exhibet. Tuber ra- dicale, pisi inagnitudine, paleis albidis , linearibus, articulatis dense obtectum.

MARATTIACEAE.

\ . MARATTIA Sm.

28. M. alata Sm. ?

Huc pertinerc mibi vidctur filix sterilis ad Tocacbe llor. Pcruv. lecta. (Herb. Pnepp.) *).

Obs. Speciniiua juveuilia, sed divcrsae aetatis adsunt. Caudcx repens, ut Tidctur arborcs scaudcns, flexnosus, sulcatus, fuscus, paleis linearibus albcsceutibus parce, ad gemmara api- cis densc obsitus. Froudcs adsccndentcs , juniores stipite alato, aetate provectiores nudo, sulcato, paleaceo, 2 pollicares ad pe- dales, pinnatae, rhaclii lata exciso- alata, subtns, inprimis ad

*) Specimen novellum vidi quoque in Herb. amic. Pr. Lehmauu Ryano in Ind. occ. lecmni.

15

l»nsiii, paloacon. Pinnae hroTissimo pptiolafac, norollae frondia (»lilonscac , adiihioris laiH'Oolatao, basi cuiu-atao, oltlusae, mar- üino sinualo-dcntatae, parallele ot remotc vonosae , supra ob- stMiro, subtus pallido viruk'?.

VI. DAiNAEA Sm.

29. D. nodosa Sin. Hook, vt Gr. t. 52. (ex rrroro51.) «'t ciium. iil. 1. 1. c. sjii. D. Ioiif;irolia ücsv,

Cresc. in sjlv. dcusissimis obseuris 11. Poruv. ad Pampa- yaco. 1829. loct. (Herb. Kzc).

Adn. Frnndom possidco fcrtilcm ot sterilem, ntraTnfjiio bipedalem, pinnis 6 7 pollicaribus.

GLEICIIENIACEAE.

VII. IMEKTENSIA Sw.

30. 31. i data Kzo.: froudo dichotomc ramosa; sremmis abortivis; pinnis loniio pctiolalis, geminatis, lonuissimis, li- ncari-attennatis, aciiminalis, profunde pinnatifidis, in petio- Inm dccnrrentibus; petiolo rhachique ad latera subtus densissi- mc rufo-paloaceis, laciniis toriaceis, e basi lata oblongis, obtnsis, mare;inatis, supra laxe albo-, subtus densc ferrugineo- toraentosis; soris numcrosis , capsulis toracnto immersis, qua- ternis. .

Cum scqucBte in syWis densis llor. Peruv. ad Pampayaco, Jul. 1829. lerta. (Diar. 1117.) Herb. Poepp. Kze. etc.

ISubscandcns 8 12 pedalis] , froudibus, ut videtur, bis dichotomis. Stipcs c fragmcnto glaber.

Adn. Quomodo a scquenti dÜFerat , v. infra. A specie- bus reliquis et a Mert. pubescente W. , scc. phrasin affiui, valde distincta. Capsulatum cingulum latissimum.

31. 3/, tomcntosa Sw. fronde dichotome ramosa; gemmis proliferis; piunis geminatis, breri petiolatis, linearibus, acu-

16

tis, profundissimc piuuatifidis, petiolo (ramo) snbnndo rha- chique subtiis latero iitroqne rufo - paleaccis, laciuüs membraua- ceis, lincaribus, breriter glanduloso -mucronatis, supra c^la- bris, siibtus sparsim pallide-tomentosis; soris remotiusculis, parcis ; capsnlis subternis.

Cum praccedcütp, indistincte lecta. Herb. Poepp. Kze. etc.

Adn. Frondcm iutoffrani fcrtilcm ridi bipedalem, stipite palcacco spithamco; froiide ter dichotoma. A praeccdente no- tis indicatis almudc diffort; nam formam juniorem esse, jam dissuadct, ut alia taccam, glabrities superioris laciniarum pagi- n;ie. Haue speciem esse Swartzü lomeiUosam (Syn. p. 164 et 392.) non dubito. Cnstam sulcatam obsorvo in quibusdam frondis partibus, n«H- sempcr. Ccterum moncudum videtur, ili. auctorcm particulam tantum frondis, spccimiuis Pernviani a Ca- vauillesio missi, perscrutasse.

32. M, ferruginea Desv. Observat. Bcrl. Mag. V. 1811. p. 307. No. 3. (diagu. mala) et Journ. de bot. III. (Jouru. appliq. ä l'agricnlt. etc. I.) 1813. p. 368. Raddi Srn. no. 17. nova gen. p. 73. tab. 7. M. pubcsccus Kaulf. in Sieb. ü. Mart. No. 234. (nun Willd.).

In sylv. flor. PeruT. ad Miss. Tocache 1830. lecta. Herb. Poppp.

Obs. Speciem, a plerisqne cum M. pubescente tommu- tatam vidi ex Ind. occid. a compluribus lectam (Herb. Lehm, propr.). Laciniis apice barbatis facile dignosceuda, licet forma et maguitudinc pinnarum multis modis varict.

32. M, rfgida Kze.: frondc dichotome ramosissima, gla- bra, rigida;. ramis teretibus apice iucrassatis; gemmis prolife- ris; piunis geminatis, breviter potiolatis, oblongo -lincaribus acutis, versus apicem curvatis , fragilibus, profunde pinnati- lidis; laciniis coriaceis, e basi dilatata oblongis, inferioribus distautibns, subfalcatis, omnibus marginc revolutis , apice ob-

17

tnso oxoisis, iraprosse vcnosis , snpra obscuro, stihtns pallide viridibus; soris lua^uis ; capsnlis snixienis.

In moQtibus aridioribus ralidis flor. Porur. ad Chibani!;ata. Jul. 1829. (Diar. 1153.). Horb. Pocpp. Kzc. *)..

Obs. [Hiimilis, crccta, vix bipedalis, ripdissima. Sti- pes et r.imiricationcs rinnanioracac durissimae]. Frons sublcr- nata, ramo niedio elongato. Gommae saope in pinuas parvas oxcrescunt. Piuiiae 4 10 pollicaros. Rhachis utriiiquc con- vexa. Laciuiae maximaci 9 10 lineas loii^ae et 2 lin. latae. Vcnae 3 4 furoatao, supra obscnrac. Speeies ab omnibus di- stinctissima!

34. M. glaucescens Willd. (Gleichenia Ktb.?) var.? ra- mnlis ultimis tomento ferni^iueo deciduo tectis capsulisque to- mciito laxo fcrruginco insideutibiis.

In sylv. ilor. Peruv. ad Pampayaco, scaiidcns 8 16 pc- dalis, infcsta riatoribus. Jul. 1829. locta. (Diar. 1118.). Sterilis itorum ad Tocach»', 1830. obvouit. Herb. Poepp. Kze.

Obs. Donec Humboldtianae speciei exemplar viderim, nostram glaucesccnti snbjun}i;ere, quam novam proponere ma- luimus. Ceternm descriptio Willdenowii ab illa cl. Kuuthii ali quautnin differt. Froudes A^'illdeiiowii (i. e. piiinas) decurreii- tes, de qnibus ille tacet, eqnidem in nostra observare neqiieo ; Tenae vero pubescunt. Hacce uota et laciniis brevioribus spe- eies a M. dichotoma (Gleich. Hermanni Br. Hook, et Gr. ic. t. 14.), valde aflini, cujus spccimen Hookerianum ex lud. occid. yidimns in Herb. Lehmanniano , praecipue difFerre videtnr. Knuthius vero de pubesceutia reuarnm silet, et laciuias 1| li- near, latitudiiie iudieat, cum in nostra ad minimum 2 lineas la- tae reperiantur. Laciniam baseos in pinnam piuuatifidam ex- crescentera semel vidi. Filix Sieberi Synops. fil. No. 20. ex

*) £ Brasilia prope Rio lectara vidi ei determinavi in Herh. amic" Lehmanni.

Or Bd. Is Heft. 2

18 -

ins. Mauritii, iit opinor, a vera M. dicliotoma uou minus quam a glaucescente distinguouda.

35. M, hrasiliana Desv. olis. ßerl. Ma^. V. p. 329. M. canescens Klfs. Eu. fil, p. 38. (ex spoc). M. emareluata Raddi nov. gen. p. 72.) (excl. glauresceiitc W. et dicliotoma Lsinsd. (>t Fisch.). M. Hexuosa Schrad. illiislr. fil. hras. a principe Neo- widens. observat. Gott. Anzeigen 1824. No. 87. p. 863.

In praernptis argillosis iluminis Aniazonarum Brasil. 1831. Septbr. lecta. (Diar. 2612.). Herli. Poepp. Kze. etc.

[Humilior, nee scandens] , a Kaulfiissio 1. 1. beue descri- pta. Ramos vero noii subanripites dixorini; sed compressos, marg'inatos. Pinnae fere semper ciirvatae. Nomen DesTAuxii autiquissimum restitiiciKhim videbatiir.

36. M. pedalis Klfs. En. p. 39. Coli. pl. Chil.U. n. 135. In nipibus stbislosis, loeis umbrosis, buniidis in litlore

sinns Talcabuanensis lior. Chil. v. e. Castillo de Salvez. Mart. Apr. 1828. lecta. (Diar. No. 433.). Herb. Poepp. Kze. etc.

Ad II. Plantam gracilem et insignem antea in Chile lege- viMil el. d«' Chamisso et b. Eschscholtz.

SCHIZAEACEAE.

VIII. LYGODIÜM Sw.

37. Jj. polijrnorphum. Knth. c. syw.

In fruticetis biimidis flor. Pernv. provinciae Mayuas ad Yii- viniaguasDec. 1830.1ectiim. (Diar. 2099.). Herb. Poepp. Kze. e(e

38. L. cubensc H.B.K. nor, gen. l. p. 31. Synops. 1. p.93. Filic. exsicc. Cubcns.

Locis calidis, siccissimis Savannariim ins. Cnliae in Sumide- ro (fertile) et ad ripas llnv. „el rio del Cauimar' sterile. Septbr. 1822. Herb. Poepp. Kze.

Adn. Foliola sterilia ad 5 s. 6 |K>Ilices longa. Spicnlae longitudine diversa.

19

IX. SCHIZAEA Sm.

39. .S. pennula Sw. s) ii. p. 150. «t 379.

Arn»s(iclirim |)(MiiniIa Puir. Enc. siippl. I. p. 125.

y. trilatcralis Sthk. til. p. 143. 1. 136.

S. peuic'illata W. spoc. V. p.86. H. H.K. hot. ■;:on. I. p. 86. Syii. I. p. 93. Boiy. St. V. ap. Dupcrroy vov. hot. p. 250. t. 27.

S. innirvata Meyer 11. Kssccj. p. 291, (excl. syu. Schk.).

S. trilatoraiis Hook, et Grcv. ic. lil. I. 54. (Iiona).

In arcHosis madidis caiiiponim (Campinas) ad Collaros Bra- siliao, Jnn. 1832. Iccta. (Diar. 2292.). Herb. Poopp. Kzo. etc.

OI»s. Nomen Swarlzü antiqnlssimum rostitiioiidnm vide- lialnr. In synonyiniaDesraiixiiim seqnor (prodr. li], J. I,p,202.). S. diiiilatam Sw. dislincli^siniain vidi in Herb. cJ. Lelmiann et praeenntibns b. Kanifussio et ornlal. Hookero et Grcvilleo a noätra exciudo.

Spieae jnniores slrirtae, adnitiores falcatae, niimoro pa- rium rariant; haud senirl et enin iinpari observavi.

40. S. bifida W. Acta Erford. 1802. p. 30. t. 3. f. 3. (mala). S. Incurvata Schk. p. 138. t. 137. (optima) et Dosv. prodr. I. 1. c. syuoii.

Lecta c. praoccdente. (Diar. 2291.). Herb. Poepp.Kze.etc. Obs. Ad 24 pinnanim jnj;:a nnraerayi.

41. S. dichotoma W. 1. I. t. 3. f. 2. Ripidinm Bernh. Dict. d. sc. nat. t. 96. (fig;. elegaus). Hook, et Grcv. ic. fil.t. 17. (t)ona). Guillcm. pl. Australasiae t. 20. (mediocr.).

Uuicura specimeu ad ,,VentauilIa de Cassapillo' 11. Peruv. lectnm 1829. Herb. Kze.

Obs. Planta, autea, quaiitnm quidem mihi iimotnit, non- dum in America lecta, ab australi dilFeiTc iion videtnr, nisi minutie. Froudes duae steriles 5 - pollicaies nascnntnr e candice tuberoso pisi magnitudine, supra nifo - paleaceo , subtns in pro- cessum verticalem fusiiormem' elongato , nbivis longe fibroso,

2 *

20

tibris pllosis. Divisnrae frondis sterilis | | llueae latae. Fions fertilis, a rhizomate soluta, 8-pollicaris, ad 6| pollices simplex, dein dichotoma, appendicibus 22, qtiaevis jugis 7 8, junioribus strictis ; adultioribus curvatis. Spicae incurvatae^ margine crinitae. Reliqua, qualia Greyillei icon optima ex- hibet.

X. ANEIMIA Svv.

* pedimculis geminatis ad basiu frondis.

42. A, ohliqua Schrad. ül. fil. bras. 1. 1. p. 864. Phylli- tldis W., Klfs. En.p.öl.Langsd. et Fisch, t. 28. (nou 24.). A. hirta Raddi Syu. fil. No. 20. et FU. exs. Gubens, (non Sw.).

In sylvis graminosis ad Cahoba j adLiinonar et in sylvis subhumidis ad flum. Caniniar ins. Cubac Maio Jan, 1822 et 23. Herb. Poepp. Kze. etc.

43. Haenkei Presl Rell. Haenk. t. 74.

In sylvis densis fl. Pernv. ad Panipayaco lecta 1829. Herb. Poepp. Kze. etc.

Obs. A. cordifoliam Presl 1. 1. p. 70. t. XI. f. 3. specie haud differrc jam cl. de Sclilechteudal (Linn. V. p. 620.), ne A. Haenkei quidem ab A. Phjllitidis W. distingnens , observa- vit. Nara nostra quoque planta, cujus specimina et pedalia (ut cl. auctor) , et 2\ pedalia vidimus , pinna irapari saepius cordata, interdum bipartita, pinnis lateralibus modo basi cunea- tis , modo rotundatis , plus minusve inaequalibus , crenatis et serrulatis , subsessilibus , petiolatisque gaudet. Restat itaque sola costae glabrae nota, per se levissima quidem, ^ sed a me nondum in A. Haenkei observata. Spicae 2 6 pollicares cum pedunculis plerumque froude longiores. A. lauceolatam Klfs. A. deusam Lk. Horti Berolineusis II. p. 142. non distinguo.

44. A, kispida Kze. frondc pinnata lanceolata, obtusa, pinnis sessilibns, remotis, patcntibus, oblongis, dimidiatis. basi sursum truucato- subauriculatis, deorsum cuneatis, obtu-

21

sis, utrinqiie hispidis, marginatis, margine superior« apice- qiie crenato snbincisis, stipite, rhadii pedunculisque pnbe- sceutibus.

In fruticetis ad Chibangata fl. Periiv. 1829. rarissime lecta. (Diar. 1165.). Herb. Poepp. Kze.

Obs. Piauta semipedalis s. pedalis. Rhizoma tuberosum palpaceum, radicibus longissimis , ramulosis. Stipes brevis, Talidus , basi incrassatns , paleaceus. Frondes steriles , ferti- libus duplo breviores , utraeque supra i;analiculatae. [Frondes supra nitidae] parcius hispidae, piunis ultimis confluentibus. Spicae, cum pednncnlis fronde plus duplo longiores; ceterum more generis. Seraina hispida. Species soli A, repenti Raddi (A'. ciliatae Presl Delic. I. p. 158.) frondibus hispidis af- finis , diflfert vero ab elus varietate piunis minus incisis : forma pinnarum oblouga, nee obovata, basi sursum truucato - auri- culata, habitu robusto et caudice non repente. Planta no- stra pone caudatam Klfs. collocanda.

45. -4. adiantifolia Sw, Dict. d.sc. nat. 1. 100. et Desv. prodr. fil. 1. 1. p. 197. Fil. exs. ins. Cubae.

Ad ripas flum. Rio Cauimar, et in saxis torrentum ad Sa. Anna-Cavalleros in ins. Cuba interiore vulgaris. Aug. Septbr. 1822. Herb. Poepp. Kze. etc.

46. A, cuneata Kze. fronde ovato - oblonga , glabra , basi subtripiunata, piunis elongatis , erectis , piunulis cuneatis ob- longo - linearibus subpartitis, apice incisis, spicis laxissimis, spiculis subdigitatis. Fil. exsicc. ins. Cubae. Spreugel Sjst. Vegetab. IV. p. 32. no. 17.

Ad torrentum ins. Cubae latera umbrosa, in saxis sylvati- cis ad Sa. Anna-Cavalleros. Jun. Febr. 1822 et 23. Herb. Poepp. Kze. etc.

Obs. Rhizoma pennae corvinae crassitie , repens, ramo- sum, fuseo-paleaceum, fibris nigris, validis, villosis. Stipi- tes , cum fronde ,4 10 pollicares , graciles , basi adscenden-

22

tes fusco - paleacei, dein strainiuei, supra canaliciilati. Spc- cics, si qnae iilla, distinctissima!

47. A. fcrruginea H. B. Kuiith. uov. i^cii. I. p. 32. Syn. I. p. 94. A. fermginea ß. Presl. Roll. Hacnk. I. p. 75. A. flexuosa Raddi Sjii. no. 27. nov. vcf^w. p. 71. t. 13. (an Sw, "W. Osmiinda Lam.?)

In llor. Poiiiv. frnticotis ad Chibangata, Jul. 1829. lecta. Herb. Poopp. Kze. etc.

Adn. Si plaiita Laraarckii: iiomen Swartzii restititen- diim.

* * pediinciilis radiealibiis.

48. A, cicutaria Kze. froiide basi bipiiiiiata, ovata, pin- nis ovatis, obtusis, iiifiinis remotiustulis, pinuulis oratis cii- neatis, tritidis, Irilobisve, ol)tusis, lobis obtnse dciitatis sub- crenatls; stipite rhachiquc pilosis; spica laxa. Fil. exs. ins. Ciibae. Spreue:el Syst. Veiretab. IV. p. 31. no. 5.

In riipiiim tissuiis ad toiTentum iatera iimbrosa ins. Ciibae, kcta ad Erabarcadero del Cauiniar, rara, Jan. Mart. 1823. Herb. Poepp. Kzo. etc.

Obs. Rhizoma repens. Frondes temies, majores peda- ks. Insijriiis spi'cies! Specimen adscrvo memorabile frondis more sterilium formatae, sed paribiis duobiis piniiarum inferio- rnm contractis , fertilibns. Quodquidem, nt opinor, satis sn- perqne docet , sie dictas spicas Aneimiarum frondes esse muta- t.is. In prima «^eneris sectione frondes igitiir dicendae essent trlpartitae , partitiouibus inferioribiis rej» iilariter mutato - fructi- feris; in seciinda sivc steriles, sive fcrtiles.

POLYPODIACEAE.

XI. POL^BOTFiYA Humb. Bonpl. W. Knth. '

49. P. pubcns Mart. Herb, fronde obloiii!:o-aeiiminata, Sterin molliter subpiloso -pnbesceiife, pinnata, apice piniiati- lido- iiiciso, pinuis lanceolatis, subcnrvatis, piniiatifido-iuci-

23

ris, liuiiiiis falcatis, Hpioo Inineatis, creiuUls; IVrtili siibhi- piiiiiatirula, pinMis apirc caudatis, intiirvis, olitiisis; caudLce raiiioso , srandentc, cum stipitp hrcvi paloaroo.

In arhorlbiis praesortiiii ad Yiiriinauiias II. Poriiv. pioviuc. Maynas; I)pcl»r. 1830. loHa. (l)iar. 2114.)- H«*''»- Poepp.Kze.

Obs. Vidi eaiidcm sporiom in Brasil. |»rov. Rio Nej^ro a rl. Martio Irctam in II«'rb. Monarensi sub noniino hie rerepto, aptissimo. Frondfs steriles 2—3 podalos; forfib's ad 5 pollicarrs. Rharliis donso iiifo -rillosa. Pinna«' ad 6 pollira- rfs , inferiores minores, basi jnjfo piuunlarnni inaciiualium, obovatarum. Pinnae apicis sensim sinipliciorcs, demtim eon- lluentes. Omncs supra obscnre - , [snbtns pailide viridcs, den- sitis ad eostani et nervös ntrinqiie, sjihtiis per totani snperfirieni pilosae. Frons fertilis: pinnis piunafifidis, versns apiceni, siniplieioribns , loniJ,ins randatis, apiee ipso rouflnentibns. Capsniae in ntroqne frondis lafere simili modo et rej^nlariter per totam snperlieiem, exceplis rostis rostnlaqne , elFusae, mar«;;!- uales vidtMitur; cum in reliqiiis dorsales reperiantur.

50. P. caudata Kze. : fronde trianu,ulari oblonga subgla- iir;i, sterili tripinnafilida, piunis alternis petiolatis lanceolato- aonmiuatis, pinnnlis petiolalis, iuaeqnaliter lanceolatis, acuiiii- uatis, snrsnm anrienlatis, pinnatifidis, laciuiis oblonpjo -fal- eatis, trnncafis, serratis; fertilibasi bipiunata apice bipinuati- fida , piunis apice longisissime attennatis , piunulis snbcordatis oblongis obtnsis; rhachibns snbpaleaceis pilosis, stipite elon- gato, snicato , [eaudiee terrestri].

In sylvis deusis Ü. Periiv. ad Pampayaco terrestris, Jnl. 1829. lecta. Herb. Poepp. Kze. etc.

Obs. Froudes vidi 2 3 pedes longas , et 2 pedes latas. Stipes sulcatus basi iucrassatns, paleis densis linearibus tectus. Rhachis nnivers. et partialis costaeque canaliculatae , cauali snbpaleaceo , piloso. Frons ntraqne snperne bipinnatifida, apice piuuato s. piuuatitido, sterilis pinnis iucisis et serratis.

24

Color paginae superioris obscure, iuferoris pallidius viridis. Pinnulae et pinnae s. laciniae fertilis horizontales, s. subdiva- ricatae , curvatae , apice acumiuatissimo , interdum furcato. Frondem asservo ultra medium sterilem , pinnarum snperiorem pinnulis apioe, summis totis contraetis fertilibus. A prae- cedente specie P. caudata frondis magis divisae superficic gla- bra, costis canaliculatis vcnisfiue tautum pubcscentibus, et pin- nis sterilibus sursum auriculatis diifert.

51. P, nutans Kze,: [caudice longissime seandente[radi- cante] , stipitc mediocri basi paleaceo, fronde trangiilari - ob- longa, subglabra, sterili bipinuata, pinuis pinmilisqne apicis coulluoutibiis, piunis lanceolatis acumiuatis, pinnulis rhom- beo - ovatis, subfalcatis, breviter acuminatis, basi snrsum tnm- cato -subauriculatis deorsum euneatis, ncrvosis, serratis; fertili basi subquadripinnata, apice tripinnatifida s, bipinnata, pinnis acumiuatis , tcrtiariis filiformibus obtusis , rhachibus snbpaloa- ceis, pilosis, stipite mediocri, basi paleaceo, [caudice scan- dente , radicante].

Sylvac flor. Pernv. ad Pampayaco in cortice arborum vetn- starum parasitica Jul. 1829. lecta. (Diar. 1100.) Herb.Poepp. Kze. etc.

Obs. [Caudex 8 10 pedalis, pollice crassior. Fron- des sacpe tripedales, scmper.nutantes]. Stipcs, rhachis et co- stae ut in praecedeute. Frons sterilis, coriacea, supra nitida, paullo obscurius viridis , quam subtus, furcato- veno sa. Pin- nae petiolatae. Pinnulae pinnarum inferiorum subsessiles, basi ralde inaequales , sursum deute plerumque majori, margine re- liquo, exceptabasi, plus minus distincte, inprimis versus api- cem, breviter acumiuatuin, appresse-serrato, margine infe- riori liaud raro subintegerrimo. Pinnae superiores sensim pin- uatifidae, demura incisae et serratae, laciniis fere pinnularnm forma, brevius acuminatis, magis falcato - truncatis, apice fron- dis in acumeu serratum conüuentes. Frons fertilis eleganter ti-

26

vergcnti-snbquadripiiinata, piuuulis scc. ord. piunarum inferio- rnm basi jiia:o uuo altcrove; piunul. tcrt. ord., superiorum, basi pinnatitidis s. auriculatis, ultlmanun siraplicibus. Omnes, ex- ccpta Costa, nudiquc capsulis obtectae ; froudis siibstantia an- giistissuna.

A specic praecedeute differt iiiprimis: fronde fcrtili magis composita, sterili simpliciori. A P. osmi/nf/aceaHumb. Bonpl. W. (ex doscript. et iooup) slatura majori, rhachibus pilosis, in fcrtili non fusccsccntibus ; piuuulis fructiücautibus elougatis, nee globosis.

XII. ACROSTICULM L. ex em. rec.

*froudo indivisa.

52. -^. dccoratum Kze.: fronde linoari-oblonga, 'brevi- ter acuminata, glabra, coriacca, obscure parallele - Tenosa, Sterin Costa snbtus et margine utriuque retrorsiim ciunamomeo- paleacea; fertili subnuda, stipite utriusque snpra canaliculato, deuse clunamomeo - paleacco , paleis maximis , divaricatis.

Crescit rarius in sylvis deusis flor, Perav. solo fertilissimo ittontoso ad Pampayaco. Lect. Jul. 1829. (Diar. 1134.). Herb. Poepp. (sterile) Kze. (sterile et fertile, sed mutilatum).

Obs. [Specles facile elegautissima] et distinctissima! Stipes 9 poilic. ad pedalis et ultra, adsceudens. Paleae mem- brauaeeae, areolis flexuosis, uitidae, baseos lanceolato- linea- res erectae, ad 6 lin. lougae, superue ovato-oblongae, ob- tusae, panllo minores, horizontales s. divaricatae; basi fron- dis subtus medio in costam trauseuut, sensim diminutae et] ante apicem eranescunt; lateribus subito diminutae in marginem frondis utrumque ad apicem usque ordine triplici continuantur. Frons sterilis 15 17 poll. longa, 3 4| lata, snpra obscure, subtus pallidius viridis. Fertilis purpurea, sterili minor, mar- gine nuda, subtus, excepta costa, capsulis ferrugineis densissi- me obtecta. Costa utriusque frondis snpra sulcata, fertilis pa-

26

leis aliquot sparsis, miuutis. Ab A. scolopendrifoiio Raddi 11. geu. p. 4. t. 16. , e diagnasi simili, maxime differt.

53. A, pachyphyllum, Kze. ; froude sterili lato - laiiceo- lata, acuminata, crassa, coriacea, marginata, obscure diver- genti venosa, glabra, costa valida subtus convexa, supra ca- naliculata; stipite frondis lougitudiue sulcato, sparsira palea- ceo, fronde fertili sterili miuori, basi subcordata, brevius stipitata.

lu flor. PeruY. sylvis densis ad Pampayaco rariiis lectum Jul. 1829. Herb. Poepp.Kze.

Obs. Spccies magnittidine iusiguiter variaus. Sterilem froudem dccempollicarein et aliam fere tripedalem vidi; fertilem aliain 9; poUic, aliamque 19 pollicar. , stipes crassus , semi- teres,. siipra cauaiiculatus , basi paleis iinearibiis densis et maguis stipatus , siiperue iina alterave minori. Frons fertilis purpiirea, capsulis fiiscis deiisissirae obtocta. Stipes ntriusquc froudis purpiirasceus. Ab A. latifolio Sw. proximo düfert: sti- pite non glabro, froudis substautia trassa, coriacea; nee mein- branacea.

54. A, ht/strt'a: Kzc: froude linoari oblonga, basi atte- nuata, apice aciimiuata, luargiiiata, glabra, margiue dense ciirvato-paleacea, costa valida, supra canaliculata parce, sttbtus stipiteque brevi deusius , paleis nigris rigidis dharicato - reflexis horrida.

In sylvis densioribus fl. Peruv. ad Pajupayaco specimina quaedam sterilia Jul. 1829. lecta. Herb. Poepp. Kze.

Obs. Species solumraodo cum A. fimbriato Cav. corapa- randa videtur, a quo differt froude non lanceolata, costa horrid»« paleacea. Nee rite fimbriata plauta nostra dici possit. Stipes 2^ pollicaris, rufescens , basi fusco liueari- paleaceus, superius paleis lanccolato-subulatis, uigris, uti costa, obtectus. Frons 15 20 pollicaris; supra intense, subtus pallidius viridis, pa- rallele-patenti- venosa. Costa rufescens, subtus couvexa. Pa-

27

leae raargliiis miuiitac fiiseat', e basi siibovata longe siibiilatao, iMirvatiU'.

55. yl, adcnoicpis Kzc: l'rondo oblonjr:o-liueari, busi at- tcnnata, apice oblusa ('?), orassa, coriaoea snpra rcmotc, sub- tusnimstipite longo rhachique supra caualinilatis, dense Icpido. tis; squaiuis miiiulis, luodio glaudiiloso - brunneis, ambitii arge nt eis.

Var. ß. froiide irispa, apicc einarginata. Crescit com prac- cedente. Herb. Kze.

Obs. Utrinsque formae uninim modo specimeu sterile, et normalis mauciim quidem compararc lieet. Sed satis distiucta species videtur e vieinia A. sqiiaiuati W.; 1 3 pedalis, 2 poll, lata, stipite longo et squamis medio resiuoso-glaudiilosis, ara- bitu raagis erosis, quam ciliatis iusiguis. Varietas cum Scolo- peudrii officiualis forma nudulato - erispa comparari potest,

56. _4. Lingua Raddi Syn. no.31. Nov. geu. fil. bras. p.5, t. 15. f. 4.

Cum praecedeutibus leetum. Horb. Pocpp. Kze.

Obs. Num haec species cum A. laurifolio Du Pet. Th,, conveuiat, quod Spreugel (Syst. IV. p. 35.) contendit, discer- iiere uon audeo. Alii eam ad eouformeSw. duxeruut. Raddia- nam A'ero plautam a uostra neu differre et figura et deseriptio suadeut. Nil euim in hac repuguat, nisi stipes , qui glaber a Raddio voeatur , quamquam a nobis paleis sparsis minutis ap- pressis semper obtectus et saepc tautum 1| 2 pollicaris re- periebatur. In reliquis non difFerunt. Ab A. latifolio nostrum caudiec uudo distiugui potest.

57. ^. calophyllum Kze. : froude sterili lineari - oblonffa utrinque attemiata, marginata, parallelo patenti-veuosa, basi venarum elerala, subtus pallida, glauduloso- punctata, supra glabra; ferfili longius stipitata, oblouga, augustata, stipite ntriusque sparsim paleaceo, supra canalicnlato ; caudice repente paleaceo.

28

Similibus locis ad Pampayaco cum praeccdeutibns. Jul. 1829. lectum. Herb. Poepp. Kze.